Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 508

k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků
laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se sjednáním Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Dohoda");

II. z m o c ň u j e ministra zemědělství a pana Ing. Tomáše Z í d k a, náměstka ministra zemědělství jako alternáta, k podpisu Dohody;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra zemědělství oznámil schválení Dohody druhé smluvní straně,

2. ministrům zemědělství a zdravotnictví, aby zabezpečili provádění Dohody po jejím vstupu v platnost.


Provedou:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři zemědělství,
zdravotnictví