Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 376

o pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
a dalších mezinárodních organizací a institucí, aby pozorovaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s pozváním účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále jen „OBSE“), Parlamentního shromáždění OBSE a jmenovitě Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva OBSE a dalších příslušných mezinárodních organizací a institucí, které si to budou přát, aby pozorovaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zajistit

a) aby zástupci České republiky v souladu s politickými závazky OBSE oznámili na příslušných fórech datum konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a potvrdili připravenost České republiky přijmout pozorovatele účastnických států OBSE, Parlamentního shromáždění OBSE a jmenovitě Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva OBSE a dalších příslušných mezinárodních organizací a institucí, které si to budou přát, aby pozorovali volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002,

b) odeslání dopisu řediteli Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, kterým bude tato instituce pozvána, aby zvážila potřebu pozorovat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002,

2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a ministru vnitra připravit podmínky pro účast pozorovatelů účastnických států OBSE, Parlamentního shromáždění OBSE a Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva OBSE a dalších příslušných mezinárodních organizací a institucí, kteří se zúčastní mise podle bodu II/1a tohoto usnesení,

3. ministru vnitra navrhnout Státní volební komisi, aby udělila okrskovým volebním komisím souhlas s přítomností mezinárodních pozorovatelů, kteří budou pozorovat volební proces podle bodu II/1a tohoto usnesení, a to včetně sčítání hlasů,

4. ministru vnitra zajistit ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí vypracování stanoviska k hodnocení, které Kancelář pro demokratické instituce a lidská práva OBSE vypracovala k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998,

5. předsedkyni Českého statistického úřadu zajistit možnost účasti mezinárodních pozorovatelů, kteří budou pozorovat volební proces podle bodu II/1a tohoto usnesení při zpracování výsledků voleb na pracovišti Českého statistického úřadu,

6. přednostům okresních úřadů seznámit s tímto usnesením představitele orgánů samosprávy v obvodu své působnosti;

III. d o p o r u č u j e představitelům orgánů samosprávy, aby umožnili účast mezinárodním pozorovatelům, kteří budou pozorovat volební proces podle bodu II/1a tohoto usnesení.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr vnitra a
předseda Státní volební komise,
předsedkyně Českého statistického úřadu,
přednostové okresních úřadů


Na vědomí:

hejtmani