Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-06-18

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2253/07
Počet listů: 10
V Praze dne 18. června 2007
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 18. června 2007

(23. schůze)

Schůzi řídil 1. místopředseda vlády.
1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


Vláda vzala na vědomí ústní informaci a informace obsažené v písemném podkladu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj.2.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání


č.j. 765/07
Materiál předložený ministry vnitra a kultury byl stažen z programu jednání s tím, že nový návrh vypracovaný ministry vnitra, kultury a průmyslu a obchodu vláda projedná na jednání své schůze dne 11. července 2007.

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


č.j. 754/07
Vláda projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 669.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů


č.j. 627/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 670.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


č.j. 556/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala

usnesení č. 671.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.

6.

Návrh věcného záměru zákona o kontrole a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím uvedeného zákona


č.j. 594/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 672


s tím, že příloha č. 1a návrhu bude doplněna podle připomínky ministra spravedlnosti.

Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.7.

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007


č.j. 775/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 673.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
8.

Návrh nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku


č.j. 567/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 674.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.
9.

Návrh poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Ladislava Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 220)


č.j. 722/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

usnesení č. 675.


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.
10.

Souhrnná zpráva o plnění "Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů" v roce 2006


č.j. 916/07
Vláda projednávání materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí přerušila.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.
11.

Zpráva o korupci v České republice za léta 2005 – 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti korupci


č.j. 878/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 676.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.12.

Návrh Akčního plánu plnění opatření Národní strategie informační bezpečnosti


č.j. 871/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 677


s tím, že návrh bude upraven podle připomínek místopředsedy vlády a ministra životního prostředí, ministra a předsedy Legislativní rady vlády a zástupce vedoucího Úřadu vlády M. Turka.

Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


13.

Návrh na přijetí materiálu "Metodika k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů"


č.j. 870/07
Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem vnitra přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 27. června 2007.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


14.

Žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí částky 500 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na financování informačních a komunikačních služeb ve školách v roce 2007 a souhlas s čerpáním prostředků rezervního fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 80 mil. Kč


č.j. 458/07
Materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 27. června 2007.
15.

Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2006


č.j. 853/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a předsedou presidia Pozemkového fondu České republiky a přijala

usnesení č. 678.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


16.

Zpráva o stavu romských komunit za rok 2006 a Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2006


č.j. 840/07
Vláda projednala materiál předložený ministryní a předsedkyní Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity a přijala

usnesení č. 679.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.

Návrh programu "Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky"


č.j. 839/07
Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 680.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.

Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2006


č.j. 858/07
Vláda projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 681.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


19.

Aktualizace Statutu Českého statistického úřadu schváleného usnesením vlády České republiky č. 1160 ze dne 7. listopadu 2001


č.j. 860/07
Vláda projednala materiál předložený předsedou Českého statistického úřadu a přijala

usnesení č. 682.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.20.

Změna volebního řádu Agrární komory České republiky


č.j. 855/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 683.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.

Úhrada členských příspěvků mezinárodním organizacím v resortu - Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2007


č.j. 852/07
Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 684.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.22.

Členský příspěvek České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias)


č.j. 872/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 685.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


23.

Oficiální návštěva bulharského místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Ivajlo Kalfina v ČR ve dnech 27. a 28. června 2007


č.j. 846/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 686.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


24.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro konání cyklistického závodu "Jizerskohorský muž", dne 7.7.2007


č.j. 830/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 687.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
25.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd sněžného vozidla, Kässbohrer Pisten Bully 100, za účelem zimní údržby rekreačního areálu a nepovolení výjimky za účelem úpravy lyžařských běžeckých tratí


č.j. 831/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 688.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
26.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, pro zavedení intenzivního chovu dančí a vysoké zvěře v k.ú. Chudolazy


č.j. 832/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 689.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
27.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čantoryje, a to za účelem botanického výzkumu v rámci diplomové práce


č.j. 833/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 690.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

28.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava a Národní přírodní rezervace Polabská černava pro vstup, a to za účelem výzkumu


č.j. 834/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 691.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

29.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení vjezdu a stání osobního motorového vozidla


č.j.
835/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 692.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

30.

CHKO Bílé Karpaty, Národní přírodní rezervace (NPR) Zahrady pod Hájem - povolení vstupu a odchytu brouků za účelem zpracování jejich inventarizačního průzkumu, žadatel Jan Habarta, bytem Velká nad Veličkou


č.j. 837/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 693.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

31.

Přírodní rezervace (PR) Krvavý a Kačležský rybník - povolení odchytu a kroužkování ptáků v rámci projektu CES, žadatelé Petr Malčák a Miloš Chaloupka z Českých Budějovic


č.j. 838/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 694.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít, a to za účelem provedení hospodářských opatření


č.j. 864/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 695.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
33.

Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - povolení vstupu, vjezdu a odchytu živočichů za účelem provádění monitoringu ptáků a obojživelníků pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, žadatelka prom. biol. Světlana Vránová, bytem Semtínská 288, 533 53 Pardubice - Ohrazenice


č.j. 880/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 696.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
34.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. pro Autoklub Vsetín – město v AČR za účelem pořádání automobilové soutěže „Valašský klobúk 2007“ ve dnech 4. – 5. srpna 2007.


č.j. 881/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 697.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
35.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro stavbu systému čištění odpadních vod a kanalizace v k.ú. Houska


č.j. 882/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 698.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
36.

Národní přírodní rezervace (NPR) Mionší v CHKO Beskydy - povolení vstupu za účelem fotografování pro publikaci "Beskydský prales Mionší", žadatel Ing. Česlav Hanzlik, Okružní 931, 735 14 Orlová - Lutyně


č.j. 883/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 699.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
37.

CHKO Blanský les, Národní přírodní rezervace (NPR) Vyšenské kopce - povolení vstupu za účelem zpracování bakalářské a magisterské práce studentky Zuzany Chlumské z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma expanze zde nepůvodního druhu jasanu ztepilého, žadatel Prof . RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., děkan fakulty


č.j. 884/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 700.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst 3 písm. a), a v § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Adršpašsko-teplické skály a I. zóny CHKO Broumovsko, a to za účelem provedení zásahů řízené obnovy


č.j. 885/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 701.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Čubernice pro odstranění dřevin v prostoru ochranného pásma VN46


č.j. 886/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 702.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 v § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm d) a h) tohoto zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek a Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, a to za účelem provozu sezónní základny pro koně, poníky a kozy na pozemku parc. č. 657 v k.ú. Klentnice


č.j. 887/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 703.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
41.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, a to za účelem vybudování protierozních opatření na toku Metuje


č.j. 888/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 704.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

42.

Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43 a 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales, a to za účelem výzkumu lesních porostů


č.j. 889/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 705.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

43.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem natáčení pohádkového filmu s názvem "Toastie"


č.j. 890/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 706.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

44.

Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci Ministerstva dopravy


č.j. 874/07


Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci (spolugesci) Ministerstva financí


č.j. 619/07


Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci Ministerstva kultury


č.j. 801/07Zdůvodnění účelnosti předkládání dlouhodobých a střednědobých dokumentů Ministerstva obrany vládě ke schválení


č.j. 710/07


Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí


č.j. 800/07


Zdůvodnění účelnosti předkládání dlouhodobých a střednědobých dokumentů Ministerstva pro místní rozvoj vládě ke schválení


č.j. 876/07


Návrhy na posouzení účelnosti předkládání dlouhodobých a střednědobých tématických dokumentů vládě ke schvalování


č.j. 724/07


Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci (spolugesci) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


č.j. 723/07


Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schválení dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci Ministerstva vnitra


č.j. 709/07


Posouzení účelnosti předkládání dlohodobých a střednědobých tématických dokumentů vládě ke schvalování


č.j. 759/07Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci Ministerstva zdravotnictví


č.j. 696/07


Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci Ministerstva zemědělství


č.j. 674/07Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci Ministerstva životního prostředí


č.j. 711/07


Zdůvodnění účelnosti předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty v gesci (spolugesci) ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny


č.j. 706/07


Vláda projednávání uvedených dokumentů přerušila s tím, že je projedná na jednání své schůze dne 27. června 2007.

* * *

Pro informaci:
1.

Využití finančních prostředků na poválečnou rekonstrukci a obnovu Irácké republiky v roce 2006 dle usnesení vlády ze dne 12. května 2003 č. 468 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 857/07


2.

Analýza uzavřených smluv státních podniků a připravovaných výběrových řízení na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací (předložil ministr průmyslu a obchodu)


č.j. 873/07


3.

Zpráva o naplňování cílů Národní politiky pro vysokorychlostní přístup jako informace členům vlády (předložil ministr vnitra)


č.j. 869/07
4.

Zpráva o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2006 (předložil předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)


č.j. 862/07


5.

Informace o výsledcích činnosti a hospodaření České konsolidační agentury za rok 2006 (předložil ministr financí)


č.j. 829/076.

Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2006 (předložila ministryně D. Stehlíková)


č.j. 859/07


7.

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2006 (předložil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí)


č.j. 847/07


8.

Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise (předložil místopředseda vlády a ministr životního prostředí)


č.j. 877/07


9.

Informace o účasti delegace České republiky na výročním zasedání Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) v Kazani ve dnech 20.-21. května 2007 (předložil ministr financí)


č.j. 865/07


10.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 8. května 2007 v Bruselu (předložil ministr financí)


č.j. 849/07


11.

Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybářství konaného ve dnech 7. a 8. května 2007 (předložil ministr zemědělství)


č.j. 854/07


12.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost konané ve dnech 21.-22. května 2007 (předložil ministr průmyslu a obchodu)


č.j. 866/0713.

Informace o průběhu a výsledcích oficiální náštěvy předsedy vlády ČR Mirka Topolánka v Pákistánské islámské republice a v Gruzii ve dnech 8. - 12. května 2007 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 845/07


14.

Informace o průběhu pracovní návštěvy předsedy vlády Italské republiky Romana Prodiho v ČR dne 14. května 2007 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 856/071. místopředseda vlády
Jiří Čunek v. r.Zapsala:JUDr. Hana Hanusová