Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-11-07

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2287/07
Počet listů: 8
V Praze dne 7. listopadu 2007
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 7. listopadu 2007

(40. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a ministra vnitra a informace obsažené v písemném podkladu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj o aktuální evropské problematice.2.
Programové cíle vlády - Souhrnná zpráva o plnění vládního programu (stav k 2. 11. 2007)Vláda vzala na vědomí informace obsažené v písemném podkladu předloženém předsedou vlády.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 1179/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 1234                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1423/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 1235                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.5.
Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (sněmovní tisk č. 325)č.j. 1487/07Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 1236                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1236  


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti nikdo.6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalitč.j. 1479/07Vláda projednávání materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy přerušila s tím, že toto projednání dokončí na jednání své schůze dne 14. listopadu 2007.Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trhč.j. 1418/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 1237                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1419/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 1238                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.9.
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 - 2013č.j. 1594/07Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 1239                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1239  


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti nikdo.10.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008č.j. 1588/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 1240                         


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.11.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2007č.j. 1547/07Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 1241                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1241  

                                             příloha 2 k usnesení č. 1241  

                                             příloha 3 k usnesení č. 1241  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.12.
Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006č.j. 1546/07Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem a předsedou Legislativní rady vlády přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 21. listopadu 2007.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13.
Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2008, tříletý plán a dlouhodobý plánč.j. 1560/07Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 1242                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1242  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.14.
Dotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1579/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 1243                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.
Návrh rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Letiště Praha podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1584/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1244                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.16.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 226)č.j. 1555/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1245                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1245  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Převod obchodního podílu České konsolidační agentury ve společnosti ASSET PARK s.r.o.č.j. 1553/07Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 1246                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.18.
Návrh nového Statutu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehodč.j. 1569/07Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 1247                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1247  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.19.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investicč.j. 1567/07Vláda projednala materiál předložený ministry financí a zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1248                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.20.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investicč.j. 1568/07Vláda projednala materiál předložený ministry financí a zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1249                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.21.
Návrh na obeslání 34. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)č.j. 1572/07Vláda projednala materiál předložený ministry zemědělství a zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1250                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.22.
Návrh na obeslání XVII. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) (Cartagena de Indias, Kolumbie, 23.11. - 29.11.2007)č.j. 1570/07Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1251                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1251  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.23.
Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu 2007 v Madriduč.j. 1589/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1252                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.24.
Návrh na obeslání 12. Generální konference Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Vídeň, 3. – 7. prosince 2007č.j. 1558/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1253                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.25.
Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Bosny a Hercegoviny ve dnech 8.-9. listopadu 2007č.j. 1550/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1254                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Švýcarské konfederaci ve dnech 14. a 15. listopadu 2007č.j. 1586/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1255                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.27.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky K. Schwarzenberga v Asii (Indie, Srí Lanka, Singapur) a na Blízkém východě (Izrael, Palestinská autonomní území) ve dnech 17. - 27. listopadu 2007č.j. 1590/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1256                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.28.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera v České republice ve dnech 9.-10. listopadu 2007č.j. 1587/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1257                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.29.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko Dimitrije Rupela v České republice dne 16. listopadu 2007č.j. 1578/07Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1258                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.30.
Návrh na navýšení příspěvku České republiky do programu PECS v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuřeč.j. 1593/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1259                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 1259  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.31.
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Přírodní památky Zadní rybník, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníka Velká Kamenice z důvodů rybářského hospodařeníč.j. 1562/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1260                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro stavbu rybníčku v k.ú. Cikhájč.j. 1563/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1261                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Vrzala, a to pro vjezd motorových vozidel na přístupovou komunikaci k nemovitosti ev.č. 22 (pozemek p.č. 102 v k.ú. Srní I)č.j. 1564/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1262                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.34.
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro Obec Borová Lada k vjezdu rolby na účelové komunikaceč.j. 1565/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1263                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.35.
CHKO Beskydy, Přírodní rezervace V Podolánkách - povolení sběru hmyzu a odebírání vzorků mechorostů v rámci výzkumu na základě grantu GAČR č. 2006/07/0811, žadatelé RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. a RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzityč.j. 1566/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1264                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.36.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Štarkov a ze základních ochranných podmínek I. a II. zóny odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro archeologický výzkum zříceniny hradu Skálač.j. 1574/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1265                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem provedení rozšíření silnic č. II/303 o stoupací pruhy v úseku 21,5 až 25,5 km podle základní varianty projektu na území II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovskoč.j. 1575/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1266                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem navýšení parametrů znečištění odpadních vod vytékajících z čistírny odpadních vod u chaty Barborka na Pradědu do toku Bílé Opavy na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníkyč.j. 1576/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1267                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikacíč.j. 1577/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1268                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k těžbě a odvozu dřívíč.j. 1592/07Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1269                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.41.
Ustavení hodnotících komisí pro posouzení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1619/07Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 1270                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.42.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2007 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyč.j. 1620/07Vláda projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 1271                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.43.
Návrh na sjednání Rámcové dohody mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unieč.j. 1616/07Vláda projednala materiál předložený ministry financí a zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 1272                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.44.
Informace o bezpečnostních opatřeních ke shromážděním připravovaným na 10. listopad 2007 v Praze č.j. V394/2007Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


usnesení č. 1273/V


Vláda předložený materiál projednávala na uzavřeném jednání.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. pololetí 2007 (předložil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí)č.j. 1582/07


2.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2006 (předložil předseda vlády)č.j. 1552/07


3.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2007 (předložil ministr dopravy)č.j. 1585/07


4.
Informace o průběhu 22. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského a zabezpečení jeho výsledků v České republice (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 1581/07zaznam.doc  


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek, v.r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman