Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 383

o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
o veřejnou zakázku na investiční úvěr se státní zárukou na financování nákupu
pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 pro České dráhy, s. o.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. u s t a v u j e komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na poskytnutí investičního úvěru se státní zárukou do výše 930 mil. Kč, určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 pro České dráhy, s. o., ve složení

1. členové:

a) pan Ing. Stanislav C y s a ř , Ministerstvo pro místní rozvoj,

b) pan Ing. Miroslav F r o l í k , Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) pan JUDr. Miroslav J a n d o š , České dráhy, s. o., Generální ředitelství,

d) pan JUDr. Jiří K a v a l e , Ministerstvo financí,

e) pan Ing. Jiří N a v r á t i l , Ministerstvo dopravy a spojů,

f) paní Ing. Jana P i l v e i n o v á , České dráhy, s. o., Generální ředitelství a

g) pan Ing. Jindřich Š t ě t i n a , České dráhy, s. o., Divize obchodně provozní,

2. náhradníci:

a) pan Ing. Josef H o j s á k , Ministerstvo pro místní rozvoj,

b) pan Miloslav J o n á š , Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) pan JUDr. Martin V á c l a v í k , České dráhy, s. o., Generální ředitelství,

d) paní Ing. Hana K a d l e c o v á , Ministerstvo financí,

e) pan Ing. Jiří D u p á k , Ministerstvo dopravy a spojů,

f) pan Ing. Vladimír P r o c h á z k a , České dráhy, s. o., Generální ředitelství a

g) pan Ing. Ivan K o s i n a , České dráhy, s. o., Divize obchodně provozní;

II. u k l á d á ministru dopravy a spojů zajistit ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a ministry financí a pro místní rozvoj činnost komise uvedené v bodě I tohoto usnesení.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu
ministři dopravy a spojů,
financí, pro místní rozvoj