Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 925

k návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru spravedlnosti vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. ministra spravedlnosti, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:
předseda vlády,
ministr spravedlnosti