Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-12-12

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2296/07
V Praze dne 12. prosince 2007

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. prosince 2007 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

V případě, že bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, bude schůze vlády zahájena 20 minut po jejím skončení.


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1580/07Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


3.
Návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkáních a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)č.j. 1190/07Předkládá: ministr zdravotnictví


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č.143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb.č.j. 1595/07Předkládá: ministr financí


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1622/07Předkládá: ministr zemědělství


6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1501/07Předkládá: ministr financí


7.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prácič.j. 1452/07Předkládá: ministr zdravotnictví


8.
Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zařízenímč.j. 1436/07Předkládá: ministr zdravotnictví


9.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodinč.j. 1698/07Předkládá: ministr zemědělství


10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnostič.j. 1670/07Předkládá: ministr zemědělství


11.
Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008č.j. 1700/07Předkládají: ministr vnitra a ministryně obrany


12.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povoláníč.j. 1724/07Předkládá: ministryně obrany


13.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008č.j. 1699/07Předkládá: ministr vnitra


14.
Legislativní a technicko-organizační opatření k zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v České republiceč.j. 1737/07Předkládá: předseda vládyPřizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu


15.
Manuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fonduč.j. 1740/07Předkládá: ministr financí


16.
Informace o způsobu řešení úhrady nákladů na zabezpečení administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie na období let 2007 až 2013č.j. 1739/07Předkládá: ministr financí


17.
Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013 v roce 2007č.j. 1722/07Předkládá: ministr dopravy


18.
Analýza problematiky zrušení omezené odpovědnosti provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích (analýza současného stavu, mezinárodní srovnání, situace v jiných průmyslových odvětvích, problematika pojištění)č.j. 1695/07Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


19.
Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložištěč.j. 1727/07Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


20.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2008č.j. 1743/07Předkládá: ministr zemědělství


21.
Převod pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín na Ministerstvo financí a následné postoupení těchto pohledávek a prodej majetkové účasti statutárnímu městu Zlínč.j. 1757/07Předkládá: ministr financí


22.
Změny Statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužůč.j. 1761/07Předkládá: ministryně D. Stehlíková


23.
Návrh na změnu ve směrování některých dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2007 poskytovaných z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcíč.j. 1762/07Předkládá: ministr zahraničních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

24.
Žádost o schválení změny systemizace příslušníků Vězeňské služby ČR na rok 2007č.j. 1747/07Předkládá: ministr spravedlnosti


25.
Návrh Resortního programu výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 - 2011č.j. 1758/07Předkládá: ministr zdravotnictví


26.
Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politikyč.j. 1760/07Předkládá: předseda vlády


27.
Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na slavnostním podpisu Lisabonské smlouvy v Lisabonu dne 13. prosince 2007 a na zasedání Evropské rady dne 14. prosince 2007 v Bruseluč.j. 1751/07Předkládá: ministr zahraničních věcí


28.
Zpráva o účasti předsedy vlády Mirka Topolánka na 1. zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě dne 26. listopadu 2007č.j. 1750/07Předkládá: ministr zahraničních věcí


29.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve Francii dne 17/11/2007č.j. 1754/07Předkládá: ministr zahraničních věcí


30.
Potvrzení sukcese České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Iráckou republikouč.j. 1728/07Předkládá: ministr zahraničních věcí


31.
Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení o nadlimitní veřejnou zakázku pro Ministerstvo obrany "Služby elektronických komunikací resortu Ministerstva obrany - rámcová smlouva"č.j. 1732/07Předkládá: ministryně obrany


32.
Povolení výjimky podle § 28, odst. 3 z ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti s.r.o. K3 SPORT o odlesnění v CHOPAV Jeseníky pro záměr výstavby "Lyžařského areálu Kouty nad Desnou"č.j. 1719/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


33.
Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - vstup za účelem studia změn flóry a vegetace v důsledku spontánní a řízené sukcese, žadatelka RNDr. Romana Prausová, Ph.D., bytem Býšť 44, vyučující Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Královéč.j. 1721/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikacíč.j. 1734/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro p. Petra Hronovského, provozovatele Vosecké boudy za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Harrachov - Vosecká bouda na území KRNAPč.j. 1735/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


36.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO České republiky dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Martina Hyťhu, a to za účelem táboření ve volné přírodě ve všech velkoplošných chráněných územích České republikyč.j. 1736/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v Chráněné krajinné oblasti Pálava a to za účelem vstupu potřebného k umístění a provozu základnové stanice veřejné komunikační sítě CDMA spol. MobilKom, a.s. na věž spol. Radiokomunikace a.s. na vrcholu kopce Děvínč.j. 1763/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


38.
Povolení výjimky na žádost SK Krakonoš ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro pořádání závodů psích spřežení „Ledová jízda“ a „Vetamix trail“na území KRNAPč.j. 1764/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty v souvislosti se stavbami, které budou součástí relaxačního objektu v k.ú. Komňač.j. 1765/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR, s.p. LS Ostravice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřevinyč.j. 1766/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR v případě, že bude umístěn ve vojenském újezdě Brdy na kótě 718 u obce Míšovč.j. 1767/07Předkládá: ministr zdravotnictví2.
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicíchč.j. 1749/07Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zdravotnictví3.
Informace o Návrhu informační kampaně ke zdravotním důsledkům vytápěníč.j. 1748/07Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zdravotnictví4.
Zpráva o průběhu a výsledcích 3. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací ve dnech 22.-23.října 2007č.j. 1752/07Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf