Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2019/95
V Praze dne 8. března 1995
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 8. března 1995 v Praze

(10. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Návrh ústavního zákona, kterým se stanoví způsob provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti

č.j. 126/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a ministrem zahraničních věcí a

a) přijala


u s n e s e n í č. 137,

b) u l o ž i l a místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu připravit návrh průvodního dopisu předsedy vlády pro Parlament České republiky k předkládanému vládnímu návrhu ústavního zákona s doplňujícím vysvětlením vládou navrhovaného právního řešení provádění rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

2. Návrh zásad zákona o opatřeních k řešení krizových situací a o změně a doplnění některých dalších zákonů

č.j. 1034/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministry hospodářství a vnitra

a) přijala


u s n e s e n í č. 138,

b) u l o ž i l a

ba) ministrům hospodářství, vnitra a místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu dořešit obecné připomínky Legislativní rady vlády (soulad s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod),

bb) místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu ve spolupráci s ministry hospodářství a vnitra připravit návrh průvodního dopisu předsedy vlády pro Parlament České republiky k předkládanému vládnímu návrhu zásad zákona s podrobnějším vysvětlením vládou navrhovaného právního řešení opatření ke krizovým situacím s přihlédnutím k již předloženému vládnímu návrhu zásad ústavního zákona o obraně České republiky,

c) v z a l a n a v ě d o m í požadavek ministra průmyslu a obchodu o potřebě užší spolupráce odborných pracovníků Úřadu pro legislativu a veřejnou správu s odbornými pracovníky resortů při přípravě návrhů právních předpisů.

3. Návrh zákona o ochranných známkách

č.j. 140/95

-------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem hospodářství a ing. L. Jaklem, CSc., pověřeným řízením Úřadu průmyslového vlastnictví, a přijala


u s n e s e n í č. 139

s tím, že nabytí účinnosti zákona bude navrženo dnem 1. července 1995, budou upraveny § 14 odst. 3, § 2 odst. 2 a na něj věcně navazující ustanovení, znění § 19 bude dopracováno s ministrem dopravy a budou zapracovány formulačně zpřesňující připomínky místopředsedy vlády pověřeného řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu.

4. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1032/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem hospodářství a ing. L. Jaklem, CSc., pověřeným řízením Úřadu průmyslového vlastnictví, a u l o ž i l a ministru hospodářství a ing. L. Jaklovi, CSc., pověřenému řízením Úřadu průmyslového vlastnictví, vypracovat nový návrh zákona, který zruší zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, a činnost patentových zástupců bude zařazena pod režim zákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a dále bude upravovat možnost transformace Komory patentových zástupců na formu občanského sdružení.

5. Návrh zákona o odborné způsobilosti k vybraným činnostem ve výstavbě a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

č.j. 40/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem hospodářství a u l o ž i l a ministru hospodářství vypracovat nový návrh zákona podle zadání vlády, který by obsahoval zejména úplnou liberalizaci výkonu povolání a činností architektů, urbanistů a dalších podobných povolání s tím, že jejich výkon bude zařazen pod režim zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a dále bude upravovat možnost transformace České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na formu občanského sdružení.

6. Návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících

č.j. 1092/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem spravedlnosti a přijala


u s n e s e n í č. 140

s tím, že bude upraven článek II, bod 10 § 87, článek II, bod 26 § 309 a článek II, bod 34 § 335a a § 336 a budou doplněny článek II, bod 19 § 209 a § 74 odst. 2 trestního řádu, dále bude zapracována připomínka ministra zdravotnictví (odložení výkonu trestu obecně prospěšných prací matkám dítěte do 1 roku věku) a bude dořešeno ministry spravedlnosti, vnitra, místopředsedou vlády a ministrem financí a místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu oprávnění celních úřadů, případně doplněn výčet trestných činů (článek II, bod 4 § 12 odst. 2) a bude zváženo ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí rozšíření podmínek, za nichž lze vyžadovat údaje z daňového řízení (článek II, bod 2 § 8 odst. 2).

7. Návrh postupu při zpracování nové právní úpravy o majetku ve vlastnictví státu

č.j. 151/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 141

s tím, že bude vypuštěn bod c) bodu 2 návrhu postupu při zpracování nové právní úpravy o majetku ve vlastnictví státu.

8. Zajištění kodifikace občanského práva

č.j. 147/95

-----------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a u l o ž i l a místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a ministru spravedlnosti znovu jednat o koordinaci postupu kodifikace občanského práva a informovat předsedu vlády do 15. března 1995 o výsledku jednání; v případě, že nedojde v této lhůtě k dohodě mezi ministrem spravedlnosti a místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu, p o v ě ř i l a předsedu vlády projednat koordinaci postupu kodifikace občanského práva s oběma členy vlády.

9. Informace o dopadu nálezu Ústavního soudu ze dne 12. července 1994 do zákona o mimosoudních rehabilitacích

----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í informaci předloženou ministrem spravedlnosti.

10. Návrh na vydání souhlasu s dohodou o spolupráci Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby

č.j. 001/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 142.

11. Problematika postavení a působnosti České tiskové kanceláře

č.j. 159/95

--------------------------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila materiál předložený ministrem kultury a u l o ž i l a ministru kultury projednat s Radou České tiskové kanceláře možnost přenosu neupravovaného textu zásadních prohlášení a informací předaných České tiskové kanceláři ústavními činiteli České republiky (při tomto projednání kategorizovat prohlášení a informace předávané ústavními činiteli České republiky podle diskuse vlády, tj. na prohlášení a informace vyplývající z běžné komunikace, na ucelená prohlášení a informace vyplývající z běžného politického a hospodářského života a na prohlášení a informace zásadní předávaná v písemné formě) a o výsledku tohoto projednání vládu informovat.

12. Návrh na přiblížení výkonu státní správy občanům doplněním detašovaných pracovišť orgánů s okresní působností ve velkých městech a v odlehlých částech okresů

č.j. 169/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a u l o ž i l a ministru vnitra ve spolupráci s příslušnými členy vlády předložit vládě do 31. března 1995 materiál obsahující jak dlouhodobé koncepční posuny výkonu státní správy k občanům, tak krátkodobá řešení potřeb přiblížení výkonu státní správy občanům zejména v místech, která předložila žádost o vytvoření okresu.

13. Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstev v obcích

č.j. 161/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a předsedou Českého statistického úřadu a přijala


u s n e s e n í č. 143.

14. Mezinárodní vládní utajené spojení České republiky

č.j. 0154/95

------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministry vnitra a zahraničních věcí a u l o ž i l a ministrům vnitra a zahraničních věcí doplnit do 22. března 1995 materiál o souhrnné finanční náklady a přehled postupných kroků k zabezpečení mezinárodního vládního utajeného spojení České republiky.

15. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č.j. 165/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 144.

16. Žádosti o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

č.j. 158/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 145.

17. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 80)

č.j. 168/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci a

a) přijala


u s n e s e n í č. 146,

b) u l o ž i l a ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci předložit vládě analýzu dosavadního postupu privatizace bytového fondu spravovaného státními statky s případnými návrhy na změnu tohoto postupu.

18. Návrh místopředsedy vlády a ministra financí na udělení výjimky z bodu II/2 usnesení vlády z 6. ledna 1993 č. 12, k návrhu na schválení Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic před jejím podpisem

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra financí přijala


u s n e s e n í č. 147.

19. Příprava podkladů pro uvažované setkání předsedy vlády s předsedou vlády Slovenské republiky (bod 27 záznamu z jednání schůze vlády dne 1. března 1995)

-----------------------------------------------------------------

Předseda vlády vyslovil svou nespokojenost s nesplněním termínu plnění úkolu uloženého členům vlády dne 1. března 1995 (bod 27 záznamu z jednání).

V souvislosti s tím požádal ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci o odklad termínu do 10. března 1995 vzhledem k probíhajícímu jednání Fondu národního majetku České republiky se slovenskou stranou.

20. Informace ministra dopravy o návrhu poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

-----------------------------------------------------------------

V l á d a se s e z n á m i l a s informací ministra dopravy o návrhu poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který bude projednáván Poslaneckou sněmovnou na její 29. schůzi.

* * *

Pro informaci:

1. Informace o průběhu schůzky mezi členy Evropské rady a představiteli zemí střední a východní Evropy, které uzavřely s Evropskou unií dohody o přidružení, konané v Essenu dne 10. prosince 1994 (předložili předseda vlády a ministr zahraničních věcí)

č.j. 162/95

2. Kontrolní závěr NKÚ z kontroly využívání prostředků z rezervy státního rozpočtu na podporu vývozu a hospodaření s dotací poskytnutou EGAP, a.s. (předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 163/95

3. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 1994 (předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 164/95

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.