Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 385

o Národním akčním plánu boje proti terorismu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Národní akční plán boje proti terorismu, obsažený v části III materiálu č. j. 444/02 (dále jen „Akční plán“);

II. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu, ministrům vnitra, obrany, financí, zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, dopravy a spojů, životního prostředí a spravedlnosti, ministru a vedoucímu Úřadu vlády, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ředitelům Bezpečnostní informační služby a Národního bezpečnostního úřadu a předsedům Úřadu pro veřejné informační systémy a Českého báňského úřadu realizovat úkoly vyplývající z Akčního plánu,

2. ministru vnitra vždy každoročně k 31. prosinci každého kalendářního roku

a) vyhodnocovat Národní akční plán boje proti terorismu,

b) podle potřeby Národní akční plán boje proti terorismu aktualizovat;

III. d o p o r u č u j e guvernérovi České národní banky realizovat úkoly vyplývající z Akčního plánu.


Provedou:

1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
ministři vnitra, obrany, financí,
zemědělství, zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
pro místní rozvoj, dopravy a spojů,
životního prostředí, spravedlnosti,
ministr a vedoucí Úřadu vlády,
předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost,
ředitelé Bezpečnostní informační služby a
Národního bezpečnostního úřadu,
předsedové Úřadu pro veřejné informační systémy a
Českého báňského úřadu