Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-22

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2261/12
Počet listů: 6
V Praze dne 22. srpna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 22. srpna 2012

(32. schůze)

Schůzi řídila místopředsedkyně vlády Mgr. Karolína Peake.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisůč.j. 681/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 602                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisůč.j. 616/12Vláda projednala materiál předložený ministry zdravotnictví a zemědělství a přijala


                       usnesení č. 603                         


s tím, že bude upraven čl. I návrhu zákona (Změna zákona o léčivech) tak, že bude vypuštěn bod 142 (změna § 77 odst. 3) a bod 145 (změna § 77 odst. 7) a upraven bod 229 (změna § 105 odst. 2).Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 671/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 604                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonůč.j. 682/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 605                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trhč.j. 698/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 606                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.7.
Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonůč.j. 667/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 607                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Návrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 757)č.j. 847/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 608                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 608  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9.
Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 756)č.j. 848/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 609                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 609  


Příloha usnesení vlády byla upřesněna podle připomínky vlády.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové, Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdější předpisů (sněmovní tisk č. 755)č.j. 849/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a nepřijala žádné stanovisko.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro negativní stanovisko 5 členů vlády a pro neutrální stanovisko 6 členů vlády.11.
Návrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období let 2014 až 2020č.j. 821/12Vláda projednala materiál předložený ministry pro místní rozvoj, financí a práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 610                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 2. čtvrtletí 2012č.j. 824/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 611                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 611  

                                             příloha 2 k usnesení č. 611  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012č.j. 841/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 612                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysíláníč.j. 831/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 613                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Návrh na změnu složení výboru Státního fondu rozvoje bydleníč.j. 835/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 614                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmuč.j. 838/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 615                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.17.
Návrh na obeslání 11. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)č.j. 832/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 616                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 616  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.18.
Zpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Malajsii a v Indonéské republice ve dnech 3. až 10. července 2012č.j. 826/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 617                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.19.
Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 27. až 30. července 2012č.j. 851/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 618                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.20.
Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Polské republiky Radoslawa Sikorského v České republice ve dnech 4. a 5. července 2012č.j. 827/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 619                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.21.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Lotyšské republiky Valdise Dombrovskise v České republice ve dnech 24. a 25. července 2012č.j. 828/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 620                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.22.
Analýza fungování stávající aplikace Monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti - Východiska veřejné zakázky Pořízení aplikace Monitorovacího systému 2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoječ.j. 842/12Materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a zařazený v Programu schůze vlády dne 22. srpna 2012 v části Pro informaci jako bod 6 byl z podnětu ministra pro místní rozvoj stažen z programu jednání s tím, že bude zařazen na jednání schůze vlády dne 29. srpna 2012.* * *


Pro informaci:


1.
Makroekonomická predikce České republiky (předložil ministr financí)č.j. 807/12


2.
Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností České republiky v 1. čtvrtletí 2012 (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 814/12


3.
Zpráva o inflaci/III 2012 (předložil guvernér České národní banky)č.j. 852/12


4.
Návrh na uzavření smlouvy Úprava návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN) v důsledku legislativních změn (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 833/12


5.
Zpráva o průběhu implementace Národní inovační strategie v 1. pololetí 2012 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 839/12


6.
Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Ubytovna personálu Ústřední vojenské nemocnice, ubytovna hotelového typu a parkoviště (předložil ministr obrany)č.j. 843/12


7.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Vývoj informačního systému EDS/SMVS, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)č.j. 823/12


8.
Příprava nadlimitní veřejné zakázky Zajištění certifikačních služeb (předložil ministr financí)č.j. 837/12


9.
Informace o připravované veřejné zakázce Pozáruční servis hardware ADIS pro rok 2012 - 2. etapa, podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 (předložil ministr financí)č.j. 845/12


10.
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb obhospodařování majetku a služeb depozitáře pro Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 815/12


11.
Informace o zahájení jednání o poskytování záruk pro začínající podnikatele v programu INOSTART, formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 830/12


12.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Oprava motorů Arrius 2B2, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 818/12


13.
Informace o smlouvě č. 122800298 na poskytování služeb komplexního pozáručního servisu prostředků informačních systémů SEKTOR VS a NATO ICC pro zajištění protivzdušné obrany států aliance Severoatlantické smlouvy (NATO) silami Armády České republiky v letech 2012 až 2015 (předložil ministr obrany)č.j. 840/12


14.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 811/12


15.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 24. července 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 829/12


16.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Poskytování služeb provozu a rozvoje ekonomicko informačního systému EKIS na základě výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (předložil ministr vnitra)č.j. 858/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman