Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 572

ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002 obsaženou v části III materiálu č. j. 687/03 (dále jen „Zpráva“) s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu vypracovat konečné znění Zprávy podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu