Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 535

k prováděcím pravidlům pro státní podporu, jimiž se realizuje Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

Prováděcí pravidla pro státní podporu, jimiž se realizuje článek 64 odst. 1 (iii) až 8 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou na straně druhé uvedená v části III předloženého materiálu (dále jen "Prováděcí pravidla");

II. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru financí

1. oznámit Komisi Evropské unie souhlas české strany s Prováděcími pravidly,

2. zabezpečit ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zemědělství, ministry průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, hospodářství, dopravy, životního prostředí, pro hospodářskou soutěž, guvernérem České národní banky a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy realizaci Prováděcích pravidel;

III. z m o c ň u j e

místopředsedou vlády a ministra financí, aby podepsal Prováděcí pravidla po jejich schválení v Radě přidružení;

IV. d o p o r u č u j e

guvernérovi České národní banky spolupracovat při realizaci Prováděcích pravidel.

Provedou:

místopředsedové vlády a ministři financí a zemědělství, ministři průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, hospodářství, dopravy, životního prostředí, pro hospodářskou soutěž, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

guvernér České národní banky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.