Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 253

k návrhu na obeslání 48. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s obesláním 48. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se bude konat v Ženevě ve dnech 1. až 12. května 1995;

II. j m e n u j e pro 48. zasedání Světového zdravotnického shromáždění delegaci České republiky ve složení

vedoucí delegace: MUDr. Luděk R u b á š , ministr zdravotnictví,

delegát: Ing. Zdeněk V e n e r a , vedoucí Stálé mise České republiky u úřadovny Organizace spojených národů a jiných mezinárodních organizací v Ženevě;

III. z m o c ň u j e vedoucího české delegace, aby v dohodě s ministrem zahraničních věcí doplnil složení delegace České republiky o tři zástupce ministerstva zdravotnictví a jednoho zástupce ministerstva zahraničních věcí;

IV. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí vyhotovit plné moci pro delegaci České republiky,

2. vedoucímu delegace zajistit postup delegace České republiky podle zásad vyplývajících z předložené důvodové zprávy k obeslání 48. zasedání Světového zdravotnického shromáždění,

3. ministru zdravotnictví ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí předložit vládě informaci o průběhu a výsledcích 48. zasedání Světového zdravotnického shromáždění;

V. b e r e n a v ě d o m í , že náklady spojené s vysláním delegace České republiky budou uhrazeny z rozpočtových prostředků vysílajících resortů.

Provedou:

ministři zdravotnictví, zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.