Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1124

o jmenování členů - představitelů veřejnosti Rady vlády České republiky
pro lidská práva a jejich stálých zástupců


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. j m e n u j e členem Rady vlády České republiky pro lidská práva (dále jen „Rada“)

paní I v e t u B a r t u n k o v o u
a paní K l á ru S k ř i v á n k o v o u její stálou zástupkyní,

paní P a v l u B o u č k o v o u
a paní B a r b o r u B u k o v s k o u její stálou zástupkyní,

paní J a n u C h a l u p o v o u
a paní L e n k u H o f f m a n o v o u její stálou zástupkyní,

pana D a l i b o r a J í l k a
a paní M o n i k u B a y e r o v o u jeho stálou zástupkyní,

pana J a r o s l a v a K o p ř i v u
a paní K v ě t o s l a v u P r i n c o v o u jeho stálou zástupkyní,

paní D a n u N ě m c o v o u
a paní M a r k é t u H r o n k o v o u její stálou zástupkyní,

pana Z d e ň k a S o v á k a
a pana L i b o r a N e d o r o s t a jeho stálým zástupcem,

paní A n n u Š a b a t o v o u
a pana T o m á š e L a n g á š k a jejím stálým zástupcem,

paní L i b u š i Š i l h a n o v o u
a paní D a n i e l u S v ě t l í k o v o u její stálou zástupkyní a

pana K u m a r a V i s h w a n a t h a n a
a paní H a n u Š e v č í k o v o u jeho stálou zástupkyní;

II. u k l á d á zmocněnci vlády pro lidská práva, aby členy Rady a jejich stálé zástupce podle bodu I tohoto usnesení informoval o jejich jmenování vládou.


Provede:
zmocněnec vlády pro lidská práva