Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-04

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2224/12
V Praze dne 3. dubna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 4. dubna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Informace o dalším postupu ve věci regulace lobbingu v České republice a teze k návrhu zákona o lobbinguč.j. 275/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


3.
Informace o zajištění vybraných služeb informačních a komunikačních technologií využívaných státní správouč.j. 259/12 - bod 26 schůze vlády 28.3.2012Předkládá: ministr vnitra


4.
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik“č.j. 826/11Předkládá: ministr průmyslu a obchoduK bodům 4 - 11 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu


5.
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/02 "Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu"č.j. 11/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


6.
Stanovisko České obchodní inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce č. 11/32 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce"č.j. 69/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


7.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/06 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parků“č.j. 136/12Předkládá: ministr životního prostředí


8.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/04 „Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí“č.j. 166/12Předkládá: ministr životního prostředí


9.
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.10/23 „Peněžní prostředky poskytované ČR v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“č.j. 90/12Předkládá: ministr financí


10.
K nápravným opatřením přijatým ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/01č.j. 20/12Předkládá: ministr zdravotnictví


11.
Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/05 "Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad"č.j. 177/12Předkládá: ministryně kultury


12.
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31. 12. 2011č.j. 278/12Předkládají: ministři zemědělství , životního prostředí, dopravy a vnitra


13.
Veřejná zakázka "Rekonstrukce žst. Olomouc"č.j. 262/12Předkládá: ministr dopravy


14.
Veřejná zakázka "Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice"č.j. 263/12Předkládá: ministr dopravy


15.
Veřejná zakázka "Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba"č.j. 264/12Předkládá: ministr dopravy


16.
Veřejná zakázka "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí"č.j. 265/12Předkládá: ministr dopravy


17.
Veřejná zakázka "Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora"č.j. 266/12Předkládá: ministr dopravy


C. K projednání bez rozpravy:

18.
Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011č.j. 258/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


19.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obranyč.j. 277/12Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Informace o průběhu a výsledcích 17. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (28. listopad – 9. prosinec 2011, Durban, Jihoafrická republika) a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatuč.j. 261/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Návrh na obeslání XIII. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XIII)č.j. 269/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc únor 2012č.j. 274/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády2.
Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2011č.j. 272/12Předkládá: ministr vnitra3.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2011 do 31.12.2011 a celkově od počátku privatizaceč.j. 279/12Předkládá: ministr financí4.
Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti České republiky v mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje v kontextu stárnutí populace v rámci Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro senioryč.j. 268/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy5.
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „SDPF III“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 270/12Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf