Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 138

k návrhu zásad zákona o opatřeních k řešení krizových situací a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zásad zákona o opatřeních k řešení krizových situací a o změně a doplnění některých dalších zákonů s úpravami podle legislativně-technických připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru hospodářství ve spolupráci s ministrem vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu zásad zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zásad zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. ministry hospodářství a vnitra, aby odůvodnili vládní návrh zásad zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, ministři hospodářství, vnitra

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.