Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-12-12

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2296/07
V Praze dne 11. prosince 2007

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. prosince 2007 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

41.
Doplněk č.1 dokumentace programu 214110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČRč.j. 1781/07Předkládá: ministr vnitra


42.
Doplněk č.2 dokumentace programu reprodukce majetku 214910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministerstva vnitrač.j. 1782/07Předkládá: ministr vnitra


43.
Žádost o udělení souhlasu vlády k ukončení činnosti státního podniku Karosa s.p. sloučené podniky Vysoké Mýto sloučením do státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNYč.j. 1775/07Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


44.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2007 o zvýšení příspěvku České republiky do Programu evropského spolupracujícího státu v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuřeč.j. 1783/07Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


45.
Návrh na poskytnutí jednorázového dobrovolného finančního příspěvku ČR Nadaci Anny Lindh pro dialog kulturč.j. 1774/07Předkládá: ministr zahraničních věcí


46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a to za účelem odběru podzemní vody z vrtu VZ 2 na pozemku p. č. 1509/4 v k. ú. Rejhotice, potřebné k zajištění provozu horské chaty Barborkač.j. 1794/07Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc