Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-04-12

Dodatek č.1
Dodatek č.2
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2232/06
V Praze dne 05.04.2006

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. dubna 2006 v 10.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 
B. K projednání s rozpravou:


2.

Generální plán rozvoje dopravní infrastrukturyč.j. 495/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

 


3.

Strategie podpory dopravní obsluhy územíč.j. 491/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

 


4.

Zpráva o plnění programů prevence před povodněmič.j. 492/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládají: ministři zemědělství, životního prostředí, místopředseda vlády a ministr dopravy, ministryně informatiky a ministr pro místní rozvoj

 


5.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stnanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpaduč.j. 330/06 - předběžně rozesláno dne: 13.03.2006; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 5.4.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


6.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vodč.j. 234/06 - předběžně rozesláno dne: 22.02.2006Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství

 


7.

Zpráva o vývoji Programu podpory výroby biopaliv podle usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1307č.j. 519/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministr zemědělství

 


8.

Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou v roce 2005č.j. 510/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
K bodům 8 a 9 přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 


9.

Zpráva o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační monitorovací sítěč.j. 511/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 


10.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006č.j. 489/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládá: ministr vnitra

 


11.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správyč.j. 463/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

 


12.

Postup vlády při vnitrostátním schvalování smluv uzavíraných podle článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské uniič.j. 210/06 - bod 26 schůze vlády 15.3.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


13.

Zpráva o realizaci pilotního projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ v roce 2005 a návrh dalších změnč.j. 479/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


14.

Pravidla pro vysílání občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování)č.j. 471/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 

C. K projednání bez rozpravy:


15.

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 - 2013č.j. 481/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


16.

Návrh zásad dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025č.j. 480/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

 


17.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastechč.j. 474/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí

 


18.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládežeč.j. 505/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


19.

Vstup České republiky do Evropské jižní observatoře (ESO)č.j. 483/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládají: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zahraničních věcí

 


20.

Pozvání účastnických států OBSE, Parlamentního shromáždění OBSE a jmenovitě Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE a dalších příslušných mezinárodních organizací a institucí, které vyjádří zájem o vyslání pozorovatelů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2. a 3. června 2006č.j. 506/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


21.

Informace o korespondenčním hlasování o návrzích rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) spolu s návrhy na další postupč.j. 447/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


22.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v USA a v Kanadě ve dnech 19. – 24. dubna 2006č.j. 507/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


23.

Prodej majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidacič.j. 503/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí

 


24.

Úpravy dokumentace programu reprodukce majetku 214210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboruč.j. 517/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministr vnitra

 


25.

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 349 k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a Vojenský vlečkový úřad do vlastnictví územních samosprávných celkůč.j. 501/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministr obrany

 


26.

Návrhy na jmenování profesorů s účinností od 5. května 2006č.j. 518/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


27.

Záznam ze zasedání 59. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republikyč.j. 493/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


28.

Složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek u veřejných zakázek na realizaci investičních akcí „Výstavba NDS 10“, „Zpracování matečních louhů“, „Výroba síranu hlinitého - 2. stavba“ a souhlas s realizací investičních akcí „Sanační vrty - 2. etapa“ a „Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem“ vlastními silami státního podniku DIAMOč.j. 473/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


29.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních parků a chráněných krajinných oblastí na území České republiky, a to v souvislosti s plánovanou expedicí kolem České republikyč.j. 448/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


30.

Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze 3 o výjimku pro odbahnění loviště a stoky na Mlýnském rybníce v k.ú. Lednice a Charvátská Nová Vesč.j. 449/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


31.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního praku pro Zeměměřičský úřad za účelem přezkoušení hraničních znaků česko-polských státních hranicč.j. 450/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava, a to za účelem opravy bezpečnostního přelivu bývalé plavební nádrže Jezírkoč.j. 451/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


33.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti klikorohu borovému a lalokonosci černémuč.j. 452/06 - předběžně rozesláno dne: 03.04.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


34.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. § 29 písm. a), b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, a to za účelem revitalizace Zámeckého rybníka v Lednicič.j. 453/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


35.

Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály v CHKO Broumovsko za účelem potápění se a úklidu dna v pískovně – Adršpachč.j. 454/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


36.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít, a to za účelem provedení hospodářských opatřeníč.j. 455/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


37.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti lýkožroutu smrkovémuč.j. 456/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro použití chemických prostředků při zimní údržbě místních komunikací ve Vrbně pod Pradědemč.j. 457/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy ze zákazu vjíždět a setrvávat motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a tábořit mimo vyhrazená místač.j. 458/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


40.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro provedení terénních úprav značného rozsahu v souvislosti s výstavbou RD ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKOč.j. 459/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


41.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Ústřední školu České obce sokolské za účelem uskutečnění pravidelného doškolovacího semináře „Vodní turistika a rafting“ na území Národního parku Šumavač.j. 460/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


42.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavěč.j. 461/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


43.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikaceč.j. 462/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 
D. Různé
* * *

Pro informaci:


1.

Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47č.j. 497/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

 


2.

Stav plnění střednědobých a dlouhodobých opatření na dálniční síti České republiky s důrazem na dálnici D 1č.j. 472/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr dopravy

 


3.

Informace o vápnění a hnojení v lesích postižených imisemi v roce 2005č.j. 476/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: ministr zemědělství

 


4.

Zpráva o průběhu kampaně proti rasismu – Projektu tolerance v roce 2005č.j. 477/06 - předběžně rozesláno dne: 31.03.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

 


5.

Zpráva ze zasedání Rady ministrů EU pro vzdělávání, mládež a kulturu, které se konalo dne 23. února 2006 v Bruselu (část vzdělávání a mládež)č.j. 496/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


6.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 14. března 2006 v Bruseluč.j. 520/06 - materiál připojenPředkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí

 


7.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 20. března 2006 v Bruseluč.j. 515/06 - předběžně rozesláno dne: 05.04.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
 


Příloha
Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC