Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 244

k realizaci útlumu těžby a úpravy uranových rud v České republice

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. realizaci útlumu těžby a úpravy uranových rud v České republice týkající se všech lokalit bezprostředně souvisejících s touto těžbou a úpravou s tím, že

a) likvidace dolu Hamr I bude zahájena k 1. květnu 1995,

b) další těžba a úprava uranové rudy v lokalitě Dolní Rožínka bude prováděna jen výběrově a návrh dalšího rozhodnutí bude vládě předložen do 30. června 1997,

c) o dalším postupu při sanaci chemické těžby bude rozhodnuto po předložení komplexní zprávy podle bodu II/1e tohoto usnesení,

2. bezúročnou půjčku z vládní rozpočtové rezervy na rok 1995 pro státní podnik Diamo Stráž pod Ralskem ve výši 334 mil. Kč účelově čerpanou na dočasné zvýšení stavu zásob uranového koncentrátu v ocenění vlastních nákladů na úrovni odštěpného závodu splatnou ze zdrojů státního podniku Diamo Stráž pod Ralskem postupně do 31. prosince 1997;

II. u k l á d á

1. ministru průmyslu a obchodu

a) vyhlásit termín likvidace dolu Hamr I k 1. květnu 1995,

b) do 30. června 1995 předložit místopředsedovi vlády a ministru financí průkaz návratnosti bezúročné půjčky ve smyslu bodu I/2 tohoto usnesení podložený smluvním zajištěním nákupu uranového koncentrátu v letech 1995 až 1998,

c) zabezpečit uzavření dlouhodobé smlouvy na nákup uranového koncentrátu mezi akciovou společnosti ČEZ a státním podnikem Diamo Stráž pod Ralskem,

d) do 30. června 1995 předložit na poradu vybraných členů vlády návrh organizačních změn státního podniku Diamo Stráž pod Ralskem včetně varianty rozdělení státního podniku na tři samostatné podniky přebírající v plném rozsahu majetek a závazky státního podniku Diamo Stráž pod Ralskem k datu rozdělení s tím, že z tohoto titulu nedojde ke zvýšení nároků na státní rozpočet,

e) ve spolupráci s ministry životního prostředí, hospodářství, zdravotnictví a předsedou Českého báňského úřadu předložit vládě do 31. října 1995 komplexní zprávu o postupu sanace chemické těžby v návaznosti na usnesení vlády z 20. května 1992 č. 366 a z 11. srpna 1993 č. 429 včetně způsobu jejího financování a řešení licenční politiky a určení termínu ukončení chemické těžby,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí projednat s ministrem průmyslu a obchodu bezúročnou půjčku z vládní rozpočtové rezervy na rok 1995 pro státní podnik Diamo Stráž pod Ralskem podle bodů I/2 a II/1b tohoto usnesení.

Provedou:

ministři průmyslu a obchodu, životního prostředí, hospodářství, zdravotnictví, místopředseda vlády a ministr financí, předseda Českého báňského úřadu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.