Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-29

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2262/12
V Praze dne 6. září 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 29. srpna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicíchč.j. 685/12Předkládá: ministr zdravotnictví


3.
Návrh nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služebč.j. 762/12Předkládá: ministr zdravotnictví


4.
Návrh nařízení vlády o stanovení Statutu lázeňského místa Karlovy Varyč.j. 739/12Předkládá: ministr zdravotnictví


5.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 760)č.j. 864/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


6.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 758)č.j. 871/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 759)č.j. 872/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Státní politika životního prostředí 2012 - 2020č.j. 860/12Předkládá: ministr životního prostředí


9.
Vyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu za rok 2011č.j. 817/12Předkládá: ministryně kultury


10.
Evaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011č.j. 804/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská právaK bodům 10 - 12 přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva


11.
Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminaceč.j. 846/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


12.
Návrh nového Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizaceč.j. 861/12Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


13.
Písemná informace o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se domácího a sexuálního násilí (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu s právem (doporučení č. 35)č.j. 813/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


14.
Návrh provádění článku 7 odstavců 4, 7 a 8 Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), týkajícího se vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a analýzy bezpečnostních rizikč.j. 873/12Předkládá: ministr dopravy


15.
Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014č.j. 712/12 - bod 25 schůze vlády 19.7.2012Předkládá: ministr zdravotnictví


16.
Záměr zefektivnění výkonu státní statistické službyč.j. 819/12Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu


17.
Informace o elektronickém způsobu hlasováníč.j. 825/12Předkládá: ministr vnitra


18.
Optimalizace provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu - další postup v realizaci usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 343, o optimalizaci provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchoduč.j. 820/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


19.
Prodej vybraných cenných papírů, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchč.j. 857/12Předkládá: ministr financí


20.
Bezúplatný převod nemovitého majetku státu – pozemku p.č. 5 v katastrálním území Velká Víska, obec Hořovice, s nímž má právo hospodařit podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví územně samosprávného celku – města Hořoviceč.j. 812/12Předkládá: ministr obrany


21.
Poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů v letech 2014 – 2017 a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v letech 2015 – 2017č.j. 853/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

22.
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011č.j. 867/12Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí


23.
Jmenování předsedy Vrchního soudu v Olomoucič.j. 859/12Předkládá: ministr spravedlnosti


24.
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky z Úřadu vlády České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchč.j. 869/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


25.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchoduč.j. 854/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


26.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osobč.j. 870/12Předkládají: ministr spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zajištění přípravy informačního systému SZIF pro provádění nové SZP od roku 2014č.j. 876/12Předkládá: ministr zemědělství2.
Analýza fungování stávající aplikace Monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti - Východiska veř. zakázky "Pořízení aplikace MS 2014+ a zajištění jejího provozu rozvoje"č.j. 842/12 - bod 6 Pro informaci schůze vlády 22.8.2012Předkládá: ministr pro místní rozvoj3.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 a celkově od počátku privatizaceč.j. 856/12Předkládá: ministr financí4.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2012č.j. 874/12Předkládá: ministr dopravy5.
Informace pro členy vlády o veřejné zakázce v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření“ podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 866/12Předkládá: ministr vnitra6.
Informace o smlouvě o podpoře projektového řízení a oponentuře projektu digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s usnesením vlády ze dne 16. května 2012 č. 359 o změně usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č. 146, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012č.j. 875/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj7.
Informace o průběhu a výsledcích 65. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo ve dnech 21. – 26. května 2012 v Ženevěč.j. 868/12Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf