Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-10

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2276/12
V Praze dne 9. října 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 10. října 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnostič.j. 713/12Předkládá: ministr financí


3.
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2012č.j. 1000/12Předkládá: ministr financí


4.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Lenky Andrýsové a Ivana Fuksy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)č.j. 1016/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


5.
Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutíč.j. 999/12Předkládá: ministr vnitra


6.
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2011 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2011č.j. 1019/12Předkládají: ministři zdravotnictví a financí


7.
Návrh koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v ČRč.j. 1022/12Předkládají: ministři zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství‚ mládeže a tělovýchovy a spravedlnosti


8.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/16 - „Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy"č.j. 709/12Předkládá: ministr dopravyK bodům 8 - 17 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu


9.
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/21 – Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek závazkůč.j. 785/12Předkládá: ministr financí


10.
Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 „Peněžní prostředky poskytnuté ČEB, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát“č.j. 884/12Předkládá: ministr financí


11.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/23 „Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra“č.j. 757/12Předkládá: ministr vnitra


12.
Stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/27 "Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské Unie"č.j. 855/12Předkládá: ministr vnitra


13.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010č.j. 836/12Předkládá: ministr obrany


14.
Stanovisko MMR ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/35 "Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hl.m. Prahyč.j. 808/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


15.
Materiál pro schůzi vlády o Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/25 „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy“ a stanovisko Ministerstva zdravotnictví k tomuto kontrolnímu závěruč.j. 844/12Předkládá: ministr zdravotnictví


16.
Stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky“č.j. 924/12Předkládá: ministr zemědělství


17.
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/24 "Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu zdravotně postižených"č.j. 905/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


C. K projednání bez rozpravy:

18.
Opatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámecč.j. 1009/12Předkládá: ministr financí


19.
Návrh na ratifikaci Úmluvy o počítačové kriminalitě (Budapešť 23. listopadu 2001)č.j. 1013/12Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Návrh na podpis a schválení Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)č.j. 1014/12Předkládají: ministři spravedlnosti a vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalicač.j. 1003/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


22.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 11.-12. října 2012č.j. 1015/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


23.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Polské republice dne 26. dubna 2012č.j. 1021/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázekč.j. 1012/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj2.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc srpen 2012č.j. 1023/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády3.
Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vodyč.j. 1020/12Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví4.
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 10/14 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“č.j. 1008/12Předkládá: ministr životního prostředí5.
Informace o průběhu a výsledcích jedenáctého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (6. – 13. července 2012, Bukurešť, Rumunsko)č.j. 1004/12Předkládá: ministr životního prostředí6.
Informace o smlouvě č. 122800321 na provedení kontroly vzorků olejů z vybraných motorů letounů Armády České republiky pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu v letech 2012 – 2015č.j. 996/12Předkládá: ministr obrany7.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění potřeb registrů a systémů MZe“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 998/12Předkládá: ministr zemědělství

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf