Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-02

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2233/12
Počet listů: 4
V Praze dne 2. května 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 2. května 2012

(18. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace ministra dopravy o aktuální evropské problematice a informace uvedené v aktualizovaném Harmonogramu plnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, předloženém ministrem pro místní rozvoj.2.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11Materiál předložený ministrem financí byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 9. května 2012.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisůč.j. 190/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem průmyslu a obchodu a Ing. T. Perutkou, pověřeným řízením Správy státních hmotných rezerv, za účasti Ing. T. Perutky přerušila a uložila ministru průmyslu a obchodu zpracovat a vládě do jednoho měsíce předložit alternativní řešení dané problematiky podle zadání vlády.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 280/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 310                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 202/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 311                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.
Podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012č.j. 377/12Vláda projednala materiál předložený ministry průmyslu a obchodu a financí a přijala


                       usnesení č. 312                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Metodika výběru zaměstnanců implementujících fondy Evropské unie v programovém období let 2007 až 2013 a v programovém období 2014+č.j. 385/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 313                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republikyč.j. 355/12Materiál předložený ministrem spravedlnosti byl stažen z programu jednání.9.
Žádost kapitoly Ministerstva zemědělství o souhlas se změnou termínu splátek půjčky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na řešení financování opatření Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013 od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.č.j. 375/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 314                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.10.
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010)č.j. 384/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 315                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.11.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky, kapitoly Ministerstva kultury na rok 2012, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)č.j. 393/12Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 316                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.12.
Ukončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT)č.j. 380/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 317                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Změna výše příspěvku České republiky do civilního rozpočtu, vojenského rozpočtu a programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)č.j. 379/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 318                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995č.j. 382/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 319                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Zpráva o pracovní cestě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Tuniské republiky na konferenci skupiny Přátel syrského lidu ve dnech 24. a 25.února 2012č.j. 391/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 320                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Libanonské republiky Michela Sleimana v České republice ve dnech 29. února až 2. března 2012č.j. 389/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 321                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království Násira Džúdeho v České republice ve dnech 12. až 14. března 2012č.j. 390/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 322                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Zpráva o pracovní návštěvě kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové v České republice dne 3. dubna 2012č.j. 392/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 323                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u strukturárních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fonduč.j. 394/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 324                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.20.
Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020č.j. 395/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 325                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.
Volba členů a předsedy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismuč.j. 411/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 326                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.* * *


Pro informaci:


1.
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2011 (předložili ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního)č.j. 374/12


2.
Informace o smlouvě č. 120100156 na dobudování národního prostředí Air Command and Control System, na leteckých základnách Armády České republiky (předložil ministr obrany)č.j. 378/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman