Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2057/95
V Praze dne 12. července 1995
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 12. července 1995 ve státním zámku Koloděje

(29. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Návrh zásad zákona o pozemních komunikacích

č.j. 365/95

----------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem dopravy a

a) přijala


u s n e s e n í č. 402

s tím, že v návrhu zákona bude ve spolupráci s přednosty okresních úřadů vyřešena zásada č. 3, že ve spolupráci s ministrem hospodářství budou dořešeny zásady č. 11, 12, 19, 23 a 27 a funkci navrhovaného silničního úřadu bude plnit ministerstvo dopravy a dále s tím, že budou zváženy připomínky členů vlády týkající se vymezení práv a povinností jednotlivých vlastníků nemovitostí a k nim přilehlých chodníků spojených s výkonem jejich vlastnických práv a bude zapracována písemná připomínka ministra obrany,

b) u l o ž i l a ministrům hospodářství a životního prostředí předložit vládě na jednání její schůze dne 9. srpna 1995 zprávu o průběhu výstavby dálnice D5 v okolí města Plzně.

2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 382/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 403.

3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb.

č.j. 487/95

------------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem spravedlnosti a přijala


u s n e s e n í č. 404

s tím, že o 10 % budou zvýšeny pouze základní platy, plat podle předloženého návrhu bude poskytnut poprvé za měsíc srpen 1995 (čl. II) a předkládací zpráva předloženého materiálu bude upravena podle připomínky vlády.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb.

č.j. 488/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem spravedlnosti a přijala


u s n e s e n í č. 405

s tím, že o 10 % budou zvýšeny pouze základní platy (tarifní), plat podle předloženého návrhu bude poprvé poskytnut za měsíc srpen 1995 (čl. II) a předkládací zpráva předloženého materiálu bude upravena podle připomínky vlády.

5. Návrh ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky (tisk č. 1851)

č.j. 550/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 406.

6. Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (tisk č. 1864)

č.j. 575/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 407.

7. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (tisk č. 1865)

č.j. 576/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 408.

8. Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1853)

č.j. 560/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 409.

9. Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk č. 1866)

č.j. 577/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 410.

10. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. (tisk č. 1852)

č.j. 559/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a

a) přijala


u s n e s e n í č. 411,

b) u l o ž i l a ministru práce a sociálních věcí a místopředsedovi vlády a ministru financí předložit na poradu vybraných členů vlády do 31. října 1995 materiál obsahující celkový rozbor účinnosti platné právní úpravy poskytování cestovních náhrad.

11. Informace o současných problémech vztahu státu a církví z hlediska zamýšlené odluky včetně návrhu transformačních kroků

č.j. 540/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v diskusi posoudila materiál předložený ministrem kultury a u l o ž i l a ministru kultury zpracovat podle zadání vlády nový, strukturovaný materiál, který bude obsahovat úvahu o postavení církví a jejich úloze ve společnosti, bude definovat institut odluky státu od církví, dále bude v materiálu navržen proces a podmínky registrace církví a podrobněji bude zpracována finanční problematika týkající se církví, zejména struktura možných finančních zdrojů a účel jejich použití a dále materiál bude obsahovat možnosti působení církví a posouzení jejich úlohy v některých veřejných zařízeních (školy, věznice, armáda) a problematiku majetkového vyrovnání.

12. Návrh plánu práce vlády České republiky na 2. pololetí 1995 a výhled na 1. pololetí 1996

č.j. 565/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh ministra vlády a vedoucího Úřadu vlády I. Němce a přijala


u s n e s e n í č. 412.

13. Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s dalšími zpravodajskými službami cizí moci

č.j. 0193/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem a přijala


u s n e s e n í č. 413.

14. Návrh možných řešení krizových situací v železniční dopravě

č.j. 0194/95

---------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem dopravy a přijala


u s n e s e n í č. 414.

15. Informace o postupu výstavby jaderné elektrárny Temelín

č.j. 597/95

-----------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í informaci předloženou ministrem průmyslu a obchodu s tím, že následující pravidelná informace (bod III/1/b usnesení vlády z 10. března 1993 č. 109) o průběhu dostavby jaderné elektrárny Temelín bude obsahovat porovnání aktuálních údajů s údaji výchozími včetně analýzy plnění uložených úkolů.

16. Slib odškodnění pro zahraniční dodavatele zařízení a služeb pro jaderná zařízení v ČR

č.j. 598/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 415.

17. Plán rozvojové pomoci na rok 1996

č.j. 586/95

-------------------------------------

Materiál předložený ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání vlády.

18. Uvolnění finančních prostředků na pomoc při zajištění hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu na území České republiky pro osoby českého původu (krajany) žijící ve vybraných vzdálených nebo ohrožených teritoriích

č.j. 585/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 416.

19. Návrh na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

č.j. 571/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministry průmyslu a obchodu a zahraničních věcí a přijala


u s n e s e ní č. 417.

20. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996"

č.j. 606/95

------------------------------------------------------------------

V l á d a projednala zprávu předloženou ministry vnitra, spravedlnosti a práce a sociálních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 418.

21. Potvrzení dokumentů Hospodářské komory České republiky

č.j. 583/95

----------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem a přijala


u s n e s e n í č. 419

s tím, že d o p o r u č i l a prezidentu Hospodářské komory České republiky vzít v úvahu stanovisko předsedy Legislativní rady vlády.

22. Zpráva o kontrole činnosti vybraných okresních úřadů a obecních úřadů za období II. pololetí 1993 až I. pololetí 1995

č.j. 580/95

-----------------------------------------------------------------

Materiál předložený ministrem vnitra byl stažen z jednání vlády.

23. Informace o vyřizování trestních věcí z oblasti celní, devizové a daňové kriminality

č.j. 601/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í informaci předloženou místopředsedou vlády a ministrem financí.

24.a) Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a u l o ž i l a ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci předložený materiál dopracovat.

24.b) Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 594/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 420.

25. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 98)

č.j. 595/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci a přijala


u s n e s e n í č. 421.

26. Návrh ústavního zákona o referendu (tisk č. 1874)

č.j. 608/95

-----------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 422.

27. Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 423

s tím, že n e s o u h l a s i l a s důvodovou zprávou předloženého materiálu.

28. Jmenování člena správní rady Českých drah

---------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem dopravy a přijala


u s n e s e n í č. 424.

29. Návrh na poskytnutí finančních prostředků na uspokojení požadavků Daewoo Corporation/Daewoo Heavy Industries Ltd. v souvislosti s dodáním lodi Tatry akciové České námořní plavbě, a.s.

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem průmyslu a obchodu a místopředsedou vlády a ministrem financí a přijala


u s n e s e n í č. 425.

30. Technická oprava položky č. 7 uvedené v příloze č. 1 k usnesení vlády ČR ze dne 28. června 1995 č. 385, o schválení seznamu subjektů, které jsou určeny k privatizaci

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci s o u h l a s i l a s technickou opravou položky č. 7 přílohy č. 1 k usnesení vlády ze dne 28. června 1995 č. 385 a přijala


u s n e s e n í č. 426.

31. Informace o možnosti rozvoje turistiky a sportu v Jeseníkách

č.j. 472/95

----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu ministra hospodářství p o s o u d i l a informaci předloženou ministrem životního prostředí a n e s o u h l a s i l a se závěry uvedenými v předložené informaci, které nemají informativní charakter; tyto závěry budou z předložené informace vyjmuty.


* * *

Pro informaci:

1. Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. čtvrtletí 1995 (předložil ministr práce a sociálních věcí)

č.j. 602/95

2. Informace o konečných počtech policistů k zabezpečení kontroly na turistických stezkách na státních hranicích se Spolkovou republikou Německo (předložil ministr vnitra)

č.j. 584/95

3. Informace o pracovní návštěvě ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka na zasedání Výboru pro soutěžní právo a politiku OECD v Paříži dne 18. 5. 1995 (předložil ministr pro hospodářskou soutěž)

č.j. 568/95

4. Informace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209, k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 1994 (předložil ministr kultury)

č.j. 566/95

5. Informace o Konferenci ministrů spravedlnosti konané dne 6.června 1995 v Bukurešti (předložil ministr spravedlnosti)

č.j. 581/95

6. Informace o návštěvě místopředsedy vlády České republiky JUDr. Jana Kalvody v Radě Evropy, Štrasburk ve dnech 29. května až 31. května 1995 (předložil místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu)

č.j. 596/95

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.