Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-22

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2260/12
V Praze dne 31. srpna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 22. srpna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisůč.j. 681/12Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisůč.j. 616/12 - bod 2 schůze vlády 15.8.2012Předkládají: ministři zdravotnictví a zemědělství


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 671/12Předkládá: ministr vnitra


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonůč.j. 682/12Předkládá: ministr financí


6.
Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trhč.j. 698/12Předkládá: ministr zemědělství


7.
Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonůč.j. 667/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


8.
Návrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 757)č.j. 847/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipy, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zděňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 756)č.j. 848/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


10.
Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové, Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdější předpisů (sněmovní tisk č. 755)č.j. 849/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


11.
Návrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2014 - 2020č.j. 821/12Předkládají: ministři pro místní rozvoj, financí a práce a sociálních věcí


12.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2012č.j. 824/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


C. K projednání bez rozpravy:

13.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012č.j. 841/12Předkládá: ministr obrany


14.
Závěrečná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o dokončení přechodu na digitální televizní vysíláníč.j. 831/12Předkládají: ministr vnitra a ministryně kultury


15.
Návrh na změnu složení výboru Státního fondu rozvoje bydleníč.j. 835/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


16.
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmuč.j. 838/12Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Návrh na obeslání 11. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)č.j. 832/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Zpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Malajsii a Indonéské republice ve dnech 3.-10. července 2012č.j. 826/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 27. – 30. července 2012č.j. 851/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Polské republiky Radoslawa Sikorského v České republice ve dnech 4.-5. července 2012č.j. 827/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Lotyšské republiky Valdise Dombrovskise v České republice ve dnech 24. – 25. července 2012č.j. 828/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Makroekonomická predikce České republikyč.j. 807/12Předkládá: ministr financí2.
Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2012č.j. 814/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí3.
Zpráva o inflaci/III 2012č.j. 852/12Předkládá: guvernér České národní banky4.
Úprava návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN) v důsledku legislativních změnč.j. 833/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj5.
Zpráva o průběhu implementace Národní inovační strategie v 1. pololetí roku 2012č.j. 839/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy6.
Analýza fungování stávající aplikace Monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti - Východiska veř. zakázky "Pořízení aplikace MS 2014+ a zajištění jejího provozu rozvoje"č.j. 842/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj7.
Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Ubytovna personálu Ústřední vojenské nemocnice, ubytovna hotelového typu a parkovištěč.j. 843/12Předkládá: ministr obrany8.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj informačního systému EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 823/12Předkládá: ministr financí9.
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění certifikačních služeb“č.j. 837/12Předkládá: ministr financí10.
Informace pro vládu o připravované veřejné zakázce Pozáruční servis hardware ADIS pro rok 2012 - 2. etapa dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 845/12Předkládá: ministr financí11.
Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb obhospodařování majetku a služeb depozitáře pro Český rozvojový, investiční fond, a.s.č.j. 815/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu12.
Informace o zahájení jednání o poskytování záruk pro začínající podnikatele v programu INOSTART formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchč.j. 830/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu13.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Oprava motorů Arrius 2B2" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 818/12Předkládá: ministr vnitra14.
Informace o smlouvě č. 122800298 na poskytování služeb komplexního pozáručního servisu prostředků informačních systémů SEKTOR VS a NATO ICC pro zajištění protivzdušné obrany států aliance NATO silami Armády České republiky v letech 2012 – 2015č.j. 840/12Předkládá: ministr obrany15.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2012 v Bruseluč.j. 811/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí16.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 24. července 2012 v Bruseluč.j. 829/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf