Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 255

o změně usnesení vlády z 23. června 1993 č. 333, o sjednání dohod mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í bod III/2 usnesení vlády z 23. června 1993 č. 333, o sjednání dohod mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, tak, že jej nahrazuje tímto textem:

"z m o c ň u j e ing. Josefa Kreutera, velvyslance - vedoucího Stálé mise České republiky při Evropské unii, k podpisu Dohody podle bodu I/3 tohoto usnesení,".

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.