Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2010 > 2010-10-20

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2284/10
V Praze dne 19. října 2010

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 20. října 2010 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh na jmenování členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správyč.j. 1008/10Předkládá: předseda vlády


3.
Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2010č.j. 1029/10Předkládá: předseda vlády


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákonyč.j. 914/10Předkládá: ministr financí


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 925/10Předkládá: ministr zdravotnictví


6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisůč.j. 747/10Předkládá: ministr pro místní rozvoj


7.
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodekč.j. 973/10Předkládá: ministr financí


8.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujícíchč.j. 670/10Předkládá: ministr dopravy


9.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky a postupy pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujícíchč.j. 672/10Předkládá: ministr dopravy


10.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 104)č.j. 1032/10Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


11.
Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 14/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 99)č.j. 1033/10Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


12.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších přepisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 100)č.j. 1034/10Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


13.
Návrh poslanců Petra Hulinského, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 101)č.j. 1035/10Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády


14.
Zpráva o pokroku v řešení dalších legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnostič.j. 997/10Předkládají: ministři pro místní rozvoj a financí


15.
Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtuč.j. 1010/10Předkládá: ministr dopravy


16.
Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu pro rok 2010/2011č.j. 705/10Předkládá: ministr pro místní rozvoj


C. K projednání bez rozpravy:

17.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2010č.j. 1036/10Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


18.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkáchč.j. 1017/10Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Návrh na obeslání 22. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvuč.j. 1026/10Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Návrh na uskutečnění návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Slovenské republice u příležitosti rozšířené schůzky ministrů zahraničních věcí zemí V4 a států západního Balkánu ve dnech 21.-22.10.2010č.j. 1018/10Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 13č.j. 1015/10Předkládá: ministr dopravy


22.
Optimalizace provozu administrativních budov ústředí Správy státních hmotných rezervč.j. 990/10Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv


23.
Návrh změny usnesení vlády ze dne 2. března 2009 č. 225č.j. 1012/10Předkládá: ministr financí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Protikorupční manuál pro občany "Společně proti korupci"č.j. 1025/10Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra2.
Informace o celkových škodách na dopravní infrastruktuře po povodních v srpnu 2010 v majetku státu a krajůč.j. 1024/10Předkládá: ministr dopravy3.
Informace o aktuálním stavu a návrhu řešení integrace vojenských a civilních oblastních letových provozních služebč.j. 1021/10Předkládá: ministr obrany4.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Automobil osobní silniční komerční (AUDI)“ na základě výjimky dle § 18, odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisůč.j. 1022/10Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra5.
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem z kontrolní akce č. 08/28 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“č.j. 1031/10Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  

Anglická verze: EnglishVersion.pdf