Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-29

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2215/12
Počet listů: 4
V Praze dne 29. února 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 29. února 2012

(9. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1275/11Vláda projednala materiál předložený ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 119                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.3.
Návrh zákona o audiovizuálních dílech, podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)č.j. 1237/11Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 120                         


s tím, že návrh zákona bude upraven podle připomínky náměstka ministra financí Ing. J. Gregora (§ 8 odst. 4).Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila do 21. března 2012 s tím, že materiál bude doplněn podle zadání vlády.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Věcný záměr nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranicč.j. 2/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 121                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.č.j. 1252/11Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 122                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.7.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 589)č.j. 141/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 123                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 123  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.8.
K návrhu poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové–Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 590)č.j. 148/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 124                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 124  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.9.
Návrh poslanců Stanislava Humla, Romana Váni, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 591)č.j. 150/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 125                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 125  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.10.
Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 594)č.j. 149/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 126                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 126  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.11.
Podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy - závěry expertních analýz a návrh dalšího postupuč.j. 1156/11Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 127                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 127  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.12.
Návrh východisek pro vytvoření metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment)č.j. 134/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přijala


                       usnesení č. 128                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 151/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministry financí a průmyslu a obchodu přerušila do 14. března 2012 s tím, že materiál bude doplněn podle zadání vlády.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Návrh na jmenování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicíchč.j. 144/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 129                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Návrh na jmenování do hodnosti brigádní generálč.j. 147/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 130                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 1. – 2. března 2012 v Bruseluč.j. 154/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 131                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Pracovní návštěva ministra zahraničí Spolkové republiky Německo Guida Westerwelleho v České republice dne 6. března 2012č.j. 152/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 132                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Zpráva o inflaci/I 2012č.j. 138/12Vláda vzala na vědomí informaci předloženou guvernérem České národní banky.19.
Informace o rizicích při realizaci Integrovaného operačního programu v roce 2012č.j. 146/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 133                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.* * *


Pro informaci:


1.
Informace pro členy vlády o otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové železniční dopravy (předložil ministr dopravy)č.j. 137/12


2.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 a 2011 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 135/12


3.
Informace o smlouvě č. 122800208 na dodávku kovových regálů pro skladování útočných pušek ráže 5,56 mm CZ 805 BREN A1/A2, včetně části jejich příslušenství (předložil ministr obrany)č.j. 142/12


4.
Zpráva o průběhu a výsledcích VIII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 143/12


5.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 27. ledna 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 153/12


6.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 155/12


7.
Informace o průběhu a výsledcích desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (20. – 25. listopadu 2011, Bergen, Norsko) (předložil ministr životního prostředí)č.j. 145/12


8.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Provoz a správa centrály systému Czech POINT - 1.pololetí 2012" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 119/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová