Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 586

k návrhu na podpis Rámcové úmluvy o kontrole tabáku

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s podpisem Rámcové úmluvy o kontrole tabáku podle návrhu obsaženého v části III materiálu č. j. 727/03 (dále jen „Úmluva“);

II. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby zmocnil ministryni zdravotnictví a jako alternáta Alexandra Slabého, mimořádného a zplnomocněného velvyslance, stálého představitele České republiky při Úřadovně Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací se sídlem v Ženevě, k podpisu Úmluvy s výhradou ratifikace;

III. u k l á d á ministryni zdravotnictví, aby podepsanou Úmluvu předložila vládě s návrhem na další opatření.Provede:

ministryně zdravotnictví


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.