Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-11

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2253/12
Počet listů: 5
V Praze dne 11. července 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 11. července 2012

(28. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace ministra pro místní rozvoj o aktuální evropské problematice.2.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisůč.j. 569/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 515                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.3.
Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. (sněmovní tisk č. 709)č.j. 714/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 516                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 516  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti 1.4.
Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 710)č.j. 684/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 517                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 517  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti 1.5.
Návrh poslankyně Kateřiny Klasnové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 711)č.j. 715/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 518                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 518  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.6.
Seznam opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státuč.j. 689/12Vláda projednala materiál předložený ministry obrany a vnitra a přijala


                       usnesení č. 519                         


s tím, že u Opatření č. 6.7.10 - úkol č. 1 bude jako realizátor uvedeno Ministerstvo zemědělství a jako spolupracovník Ministerstvo životního prostředí.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.7.
Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Pořízení aplikace MS2014+ (Monitorovací systém 2014+) a zajištění jejího provozu a rozvoječ.j. 710/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 520                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.8.
Návrh usnesení vlády o výjimce ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvojč.j. 674/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 521                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Syrské arabské republikyč.j. 726/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 522                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011č.j. 703/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 523                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2011č.j. 705/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 524                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.12.
Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011č.j. 708/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 525                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011č.j. 724/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 526                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.14.
Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011č.j. 723/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 527                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.
Výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., za rok 2011č.j. 677/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 528                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.16.
Informace o naplňování závěrů Analýzy efektivity policie při provádění úkonů trestního řízení v oblasti trestných činů korupceč.j. 699/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 529                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Návrh na ratifikaci změn Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010, včetně prohlášení a výhrad České republiky, a prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006č.j. 676/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 530                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.18.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky v Myanmaru/Barmě ve dnech 15. až 18. července 2012.č.j. 717/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 531                         


s tím, že bude materiál upřesněn podle připomínky 1. náměstka ministra zahraničních věcí J. Schneidera.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.19.
Zpráva o státní návštěvě prezidentky Švýcarské konfederace Eveline Widmer-Schlumpfové v České republice ve dnech 4. a 5. června 2012č.j. 716/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 532                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.20.
Ústní informace ministra dopravy o současné situaci vzniklé při uvádění do provozu nového Centrálního registru vozidelVláda vzala na vědomí ústní informace ministra dopravy o současné situaci vzniklé při uvádění nového Centrálního registru vozidel do provozu.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2011 (předložil guvernér České národní banky)č.j. 719/12


2.
Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí (předložil ministr financí)č.j. 680/12


3.
Informace o realizaci Bílé knihy o obraně (předložil ministr obrany)č.j. 704/12


4.
Pandemický plán resortu zdravotnictví (předložil ministr zdravotnictví)č.j. 687/12


5.
Informace o plnění Akčního plánu bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče na období let 2010 až 2012 a plnění Resortních bezpečnostních cílů Ministerstva zdravotnictví v oblasti kvality a bezpečnosti zdravotních služeb na období let 2011 až 2012 (předložil ministr zdravotnictví)č.j. 700/12


6.
Společná akce Evropské komise a členských států Evropské unie v oblasti bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče (předložil ministr zdravotnictví)č.j. 701/12


7.
Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011 (předložil ministr financí)č.j. 688/12


8.
Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Národního strategického referenčního rámce za rok 2011 (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 675/12


9.
Informace o Národním programu cestovního ruchu - podprogram Cestovní ruch pro všechny, podprogram Cestování dostupné všem za rok 2011 a informace o Národním programu podpory cestovního ruchu v roce 2012 (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 678/12


10.
Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 679/12


11.
Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence za leden až červen 2012 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 702/12


12.
Informace o stavu realizace programu č. 134 120 Program péče o národní kulturní poklad (předložila ministryně kultury)č.j. 711/12


13.
Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky v roce 2011 (předložil ministr životního prostředí)č.j. 706/12


14.
Informace o plnění Programu obměny vozového parku veřejné správy za "ekologicky přátelská" vozidla (předložil ministr životního prostředí)č.j. 691/12


15.
Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2011 (předložil ministr životního prostředí)č.j. 722/12


16.
Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/29 Peněžní prostředky určené na zlepšování životního prostředí a krajiny podle Programu rozvoje venkova (předložil ministr zemědělství)č.j. 696/12


17.
Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského a intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/28 Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova (předložil ministr zemědělství)č.j. 697/12


18.
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 10/12 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny (předložil ministr životního prostředí)č.j. 690/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman