Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-19

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2255/12
Počet listů: 7
V Praze dne 19. července 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 19. července 2012

(29. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisůč.j. 474/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem spravedlnosti přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 25. července 2012.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisůč.j. 293/12Materiál předložený ministrem spravedlnosti byl stažen z programu jednání s tím, že již nebude znovu vládě předložen.4.
Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůč.j. 448/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 533                         


s tím, že bude doplněna předkládací zpráva k návrhu zákona podle připomínky ministra financí.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republikyč.j. 578/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 534                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.6.
Analýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešeníč.j. 532/12Materiál předložený ministrem spravedlnosti byl stažen z programu jednání.7.
Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Marka Bendy a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 713)č.j. 742/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a nepřijala žádné stanovisko.Z 10 přítomných členů vlády hlasovali pro neutrální stanovisko 4 a pro negativní 6.8.
Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 718)č.j. 743/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 535                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 535  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.9.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 719)č.j. 744/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 536                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 536  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.10.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 720)č.j. 745/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 537                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 537  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.11.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 721)č.j. 746/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 538                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 538  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.12.
Návrh poslanců Michala Babáka, Kateřiny Klasnové, Radka Johna a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)č.j. 750/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 539                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 539  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.13.
Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)č.j. 751/12Materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 25. července 2012.14.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741)č.j. 752/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 540                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 540  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.15.
Návrh poslanců Michala Babáka, Radka Johna, Kateřiny Klasnové a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní tisk č. 742)č.j. 753/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 541                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 541  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.16.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)č.j. 754/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 542                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 542  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.17.
Harmonogram předložení návrhů změn zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řáduč.j. 694/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 543                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 543  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.18.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12Materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze dne 25. července 2012.19.
Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011č.j. 734/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 544                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 544  


s tím, že zpráva bude upravena podle připomínky ministra práce a sociálních věcí.Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.20.
Národní zpráva České republiky pro druhý cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2008 – 2012č.j. 747/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 545                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.21.
Návrh metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment)č.j. 728/12Vláda projednávání materiálu předloženého místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády přerušila a stanovila další postup.Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.22.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucíč.j. 707/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 546                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.23.
Návrh usnesení vlády ČR ke změně usnesení vlády č. 641/2008 a č. 41/2010č.j. 729/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 547                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 547  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.24.
Návrh dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínkač.j. 693/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 548                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.25.
Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014č.j. 712/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem zdravotnictví přerušila s tím, že materiál bude doplněn podle zadání vlády.Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.26.
Aktualizace dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní pokladč.j. 686/12Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 549                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 549  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.27.
Zpráva o plnění úkolů obsažených v Obecných opatřeních k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva – prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodůč.j. 735/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 550                         


s tím, že zpráva bude upravena podle připomínky Ministerstva pro místní rozvoj přednesené ministrem práce a sociálních věcí.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.28.
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2011č.j. 718/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 551                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 551  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.29.
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíč.j. 731/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 552                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.30.
Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003)č.j. 741/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 553                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 553  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.31.
Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 19. června 2012 č. 456/Vč.j. 749/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 554                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.32.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůč.j. 760/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a a) přijala


                       usnesení č. 555                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.b) uložila místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády předložit vládě materiál o finančním a materiálním zabezpečení členů Etické komise ve smyslu návrhu ministra financí.33.
Fiskální strategie ČR ve světle nové makroekonomické predikceč.j. 786/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 556                         


Z 11přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.34.
Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikacíč.j. 779/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 557                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.35.
Zpráva o zajištění obrany České republiky 2011 č.j. D155/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 558                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.36.
Dopad výběrového řízení na výstavbu 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín na vztahy České republiky se sousedními zeměmi č.j. V121/2012Vláda projednala za účasti vládního zmocněnce pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 559                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.37.
Návrh na další optimalizaci skladby a množství ochraňovaných hmotných rezerv č.j. V129/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a T. Perutkou, pověřeným řízením Správy státních hmotných rezerv a přijala


                       usnesení č. 560                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.38.
Informace o aktuálním stavu energetické bezpečnosti ČR č.j. V125/2012Vláda projednala za účasti vládního zmocněnce pro rozšíření Jaderné elektrárny Temelín materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


usnesení č. 561/V


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.39.
Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2011 č.j. T29/2012Vláda projednala za účasti J. Langa, ředitele Bezpečnostní informační služby materiál předložený předsedou vlády a J. Langem, ředitelem Bezpečnostní informační služby a přijala


usnesení č. 562/V


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.40.
Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2011 č.j. T28/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


usnesení č. 563/V


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.41.
Zpráva o činnosti vojenského zpravodajství za rok 2011 č.j. T27/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


usnesení č. 564/V


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.* * *


Pro informaci:


1.
Analýza možností zvýšení daňového zatížení sázkových her zejména s přihlédnutím ke zdaňování výher u výherců (předložil ministr financí)č.j. 732/12


2.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31. 5. 2012) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 738/12


3.
Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2011 (předložili ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu)č.j. 727/12


4.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2011 (předložili předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva)č.j. 748/12


5.
Informace o smlouvě o poskytování expertních právních služeb v souladu s usnesením vlády ze dne 16. května 2012 č. 359, o změně usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012 (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 736/12


6.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v rámci projektu „Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV“, podle výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákona (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 737/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová