Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 499

o zvýšení rozpočtových prostředků pro daňovou správu (automatizaci daňové soustavy České republiky) na rok 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

se zvýšením rozpočtových prostředků ministerstva financí na úhradu nezbytně nutných a prokázaných výdajů pro daňovou správu (automatizaci daňové soustavy České republiky) na rok 1995 o částku ve výši do 350 mil. Kč;

II. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru financí uvolnit finanční prostředky podle bodu I tohoto usnesení z vládní rozpočtové rezervy státního rozpočtu na rok 1995.

Provede:

místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.