Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 252

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákonač. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 88)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e bod č. 1/l) části B přílohy usnesení vlády z 11. ledna 1995 č. 30, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 72), (privatizační projekt státního podniku Státní statek Hanušovice, l/ Správní budova čp. 1 a SKM, Hanušovice) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 1 části B přílohy tohoto usnesení;

II. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech

A a B přílohy tohoto usnesení;

III. u k l á d á ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodech I a II tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé), ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.