Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 539

k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a meziresortních smlouvách platných k 31. prosinci 1992

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í ,

že dvoustranné smlouvy uvedené v příloze I návrhu Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a meziresortních smlouvách platných k 31. prosinci 1992 (dále jen "Protokol"), jejichž seznam byl upřesněn vládou, zůstávají v platnosti ve vztazích České republiky a Maďarské republiky;

II. s o u h l a s í

1. s ukončením platnosti smluv uvedených v příloze II návrhu Protokolu,

2. se sjednáním Protokolu,

3. s tím, že Protokol nebude vládě po podpisu znovu předkládán;

III. d o p o r u č u j e

prezidentu republiky, aby

1. přenesl na vládu pravomoc ke sjednání Protokolu,

2. Protokol po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

IV. z m o c ň u j e

ministra zahraničních věcí a jako alternáta I. náměstka ministra zahraničních věcí A. Vondru, aby po přenesení pravomoci podle bodu III/1 tohoto usnesení podepsal Protokol s výhradou ratifikace;

V. p o v ě ř u j e

předsedu vlády předložit Protokol po jeho podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

VI. u k l á d á

ministru zahraničních věcí, aby

1. odůvodnil Protokol v orgánech Parlamentu České republiky,

2. po ratifikaci Protokolu prezidentem republiky oznámil jeho schválení podle vnitrostátních předpisů druhé smluvní straně.

Provedou:

předseda vlády, ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.