Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 146

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
(materiál č. 80)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e

1. bod č. 9 části A přílohy usnesení vlády z 22. prosince 1993 č. 729, o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 18), (privatizační projekt státního podniku HANÁCKÝ NÁBYTEK, Velký Týnec, závod Moravičany) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 2 části A přílohy tohoto usnesení,

2. bod č. 30/cx) části A přílohy usnesení vlády z 3. srpna 1994 č. 420, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 49), (privatizační projekt státního podniku Státní statek Hrušovany, cx) Rodinný domek čp. 14, Velký Karlov) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 8 části A přílohy tohoto usnesení;

II. s o u h l a s í s uzavřením smluv, v nichž se Fond národního majetku České republiky zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací podle zásad uvedených v usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci, mezi Fondem národního majetku České republiky a

1. akciovou společností ČKD Tatra,

2. akciovou společností ČKD Hradec Králové,

3. akciovou společností ČKD Slévárny,

4. akciovou společností ČKD Obchodní služby,

5. akciovou společností ČKD Lokomotivka,

6. akciovou společností ČKD Elektrotechnika,

7. akciovou společností ČKD Choceň,

8. akciovou společností ČKD Trakce,

9. akciovou společností ČKD Kompresory;

III. v y d á v á rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech

A a B přílohy tohoto usnesení;

IV. u k l á d á ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodech I až III tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé), ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.