Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 425

o poskytnutí finančních prostředků na uspokojení požadavků Daewoo Corporation/Daewoo Heavy Industries Ltd. v souvislosti s dodáním lodi Tatry akciové společnosti Česká námořní plavba

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í , aby

1. k případnému uspokojení finančních požadavků Daewoo Corporation/Daewoo Heavy Industries Ltd. v souvislosti s dodáním lodi Tatry byly na zvláštním účtě státních finančních aktiv deponovány prostředky v korunové protihodnotě 50 mil. USD ve prospěch akciové společnosti Česká námořní plavba,

2. v případě, že Nejvyšší soud v Londýně rozhodne ve prospěch Daewoo Corporation/Daewoo Heavy Industries Ltd. byly prostředky deponované podle bodu I/1 tohoto usnesení (nebo jejich část) použity k úhradě závazků akciové společnosti Česká námořní plavba;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu informovat představitele akciové společnosti Česká námořní plavba o rozhodnutí vlády uvedeném v tomto usnesení a projednat s nimi další postup při soudním řízení.

Provedou:

ministr průmyslu a obchodu, místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.