Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-01-25

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2205/12
Počet listů: 3
V Praze dne 25. ledna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 25. ledna 2012

(4. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informace o aktuální evropské problematice.2.
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůč.j. 1092/11Vláda projednávání materiálu předloženého místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády přerušila a stanovila další postup s tím, že toto projednávání dokončí v únoru 2012.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1093/11Vláda projednávání materiálu předloženého místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády přerušila a stanovila další postup s tím, že toto projednávání dokončí v únoru 2012.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1147/11Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 54                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1138/11Materiál předložený ministrem zemědělství byl stažen z programu jednání s tím, že již nebude vládě překládán.6.
Mezinárodní srovnávací analýza přímé volby starostů a věcný záměr ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1270/11Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 55                         


s tím, že bude upravena část 4.2 (1.2) věcného záměru ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle připomínky náměstka ministra spravedlnosti F. Melzera.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.7.
Přihláška orgánům Evropské komise k projektu Ovoce do škol na školní rok 2012/2013 podle příslušného přímo použitelného předpisu Evropských společenství a vyhodnocení dosavadního naplnění cílů projektu v České republiceč.j. 50/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 56                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.8.
Koordinace problematiky reformy státního zastupitelství a Policie České republikyč.j. 47/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přijala


                       usnesení č. 57                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.9.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 13/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 58                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 58  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc prosinec 2011č.j. 53/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 59                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro národnostní menšinyč.j. 40/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 60                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 60  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.12.
Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 v Bruseluč.j. 43/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 61                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13.
Zpráva o státní návštěvě předsedy vlády Ukrajiny Mykoly Azarova v České republice dne 19. prosince 2011č.j. 42/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 62                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.14.
Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fonduč.j. 63/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 63                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.
Ústní informace ministra práce a sociálních věcí o průběhu výplaty sociálních dávek v lednu 2012Vláda vzala na vědomí ústní informace ministra práce a sociálních věcí o průběhu výplaty sociálních dávek v lednu 2012 s tím, že ministr práce a sociálních věcí předloží na jednání schůze vlády dne 1. února 2012 doplňující písemný materiál.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2011 (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 1331/11


2.
Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje (předložil ministr dopravy)č.j. 38/12


3.
Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2011 podle článku 14 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131 (předložili ministr školství, mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 45/12


4.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Rozvoj informačního systému CIS - biometrika, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 34/12


5.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Pořízení licencí SAP (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 41/12


6.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Technická podpora serverů HEWLETT-PACKARD, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 44/12


7.
Informace o zahájení jednání o podpisu smlouvy nadlimitní veřejné zakázky Specifické úpravy webové žádosti Benefit7 a SW systému Monit7+ pro potřeby Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace, v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 49/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman