Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 578

o Programu pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce obsažený v části III materiálu č. j. 671/03 (dále jen ”Program");

II. u k l á d á

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, ministru práce a sociálních věcí a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy plnit úkoly obsažené v Programu,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 31. října 2004 ministra práce a sociálních věcí o plnění úkolu podle bodu II/1 tohoto usnesení,

3. ministru práce a sociálních věcí zpracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a ministryněmi zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy a vládě do 31. prosince 2004 předložit zprávu o plnění Programu, včetně jeho aktualizace na další období,

4. ministru práce a sociálních věcí zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
III. ž á d á hejtmany a starosty obcí s rozšířenou působností o spolupráci s orgány státní správy při naplňování Programu.Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředseda vlády, ministr spravedlnosti
a předseda Legislativní rady vlády,
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj,
lidská práva a lidské zdroje,
ministr práce a sociálních věcí,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovyNa vědomí:

hejtmani,
Českomoravská konfederace odborových svazů,
Asociace samostatných odborů,
Odborový svaz Čech Moravy a Slezska,
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů České republiky,
Svaz průmyslu a dopravy České republiky


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.