Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2239/01
V Praze dne 2. května 2001
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 2. května 2001

(18. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 18/01
----------------------------------------------------------------------------------------


2. Návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 323/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 410.3. Návrh novely zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některých dalších zákonů
č. j. 383/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 411.


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 299/1992 Sb., o státní podpoře malého a středního podnikání
č. j. 342/01
----------------------------------------------------------------------------------------


5. Návrh zákona o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech)
č. j. 338/01
----------------------------------------------------------------------------------------


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 397/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 4127. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 398/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 413.


8. Návrh věcného záměru zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
č. j. 370/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 414.


9. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (sněmovní tisk č. 904)
č. j. 437/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 415.


10. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela, Ludmily Müllerové, Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 905)
č. j. 438/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 416.


11. Manuál finančních toků ISPA
č. j. 485/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 417


12. Vyjádření vlády k žádostem obcí o stanovení městem
č. j. 483/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 418.


13. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
č. j. 497/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 419.


14. Návrh na obeslání 54. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
č. j. 494/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 420.


15. Zpráva o oficiální návštěvě předsedy Senátu Parlamentu České republiky Petra Pitharta v Kubánské republice ve dnech 29. 1. - 3. 2. 2001
č. j. 496/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 421.


16. Poskytnutí přebytečného vojenského materiálu formou daru ozbrojeným silám Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
č. j. 492/01
----------------------------------------------------------------------------------------


17. Změna usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 č. 14 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády ČR a návrhu na jejich systémové řešení a jeho aktualizace
č. j. 502/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 422.


18. Návrh na odvolání a jmenování člena a předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
č. j. 501/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 423.


19. Návrh na jmenování do hodnosti generálů
č. j. 480/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 424.


20. Návrh na jmenování rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s účinností od 10. května 2001
č. j. 489/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 425.


21. Ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku pro státní organizaci České dráhy
č. j. 477/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 426.


22. Návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 914)
č. j. 503/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 427.


23. Oprava usnesení vlády č. 321 ze dne 29. března 2000
č. j. 541/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 428.


24. Změna postupu při výběru strategického partnera pro a. s. UNIPETROL a pro a. s. NOVÁ HUŤ
č. j. 540/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 429.


25. Návrh odpovědi České republiky na žádost Evropského soudu pro lidská práva o písemné stanovisko k přijatelnosti stížnosti č. 52207/99 v případu BANKOVIČ a spol. proti České republice a dalším státům Organizace Severoatlantické smlouvy
č. j. 527/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 430.


26. Změna usnesení vlády z 21. srpna 1998 č. 536, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 431.27. Změna složení meziresortní komise pro realizaci veřejné zakázky na zabezpečení služeb komunikační infrastruktury ISVS
č. j. 538/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 432.


28. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy Jeho královské Výsosti Felipa, prince asturského, v České republice ve dnech 3. - 6. května 2001
č. j. 537/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 433.


29. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv
č. j. 548/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 434.


30. Návrh usnesení vlády k provedení § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.
T29/2001
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 435/T.31. Průběžná zpráva o výsledku šetření uloženého usnesením vlády ze dne 7. února 2001, č. 138/T
č. j. T30/2001
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 436/T.


32. Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskými službami cizí moci
č. j. T31/2001
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 437/T.


* * *Pro informaci:

1. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2000 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí)
č. j. 478/01

2. Národní politika podpory jakosti a činnost Rady ČR pro jakost v roce 2000 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
č. j. 495/01

3. Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářská a sociální soudržnost (zabezpečení přípravy pro využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti) za 1. čtvrtletí 2001 (předložil ministr pro místní rozvoj)
č. j. 499/01

4. Informace o postupu dostavby JE Temelín za I. čtvrtletí 2001 (předložil ministr průmyslu a obchodu)
č. j. 500/01

5. Čtvrtletní zpráva o činnosti zmocněnců vlády pro severozápadní Čechy a Ostravský region (předložil ministr pro místní rozvoj)
č. j. 498/01

6. Informace o návštěvě ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga v Maďarsku ve dnech 26. a 27. března 2001 (předložil ministr dopravy a spojů)
č. j. 476/01

7. Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy ministra zemědělství ČR Ing. Jana Fencla v Čínské lidové republice ve dnech 24. - 28. března 2001 (předložil ministr zemědělství)
č. j. 482/01

8. Informace o oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Jana Kavana ve Slovenské republice dne 22.března 2001 (přeložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 487/01

9. Informace o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí MR J. Martonyiho v ČR dne 27. března 2001 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 486/01

10. Informace o návštěvě náměstka generálního tajemníka OSN a výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Klause Töpfera v ČR (15. - 18.3.2001) (předložil ministr životního prostředí)
č. j. 490/01

11. Informace o postupu přípravy zákona o zaměstnancích územních samosprávných celků (předložil ministr vnitra)
č. j. 544/01
Zapsal: JUDr. Richard Ulman