Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1129

o zrušení a změnách usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům
ve vztahu k Ministerstvu zemědělství


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e usnesení vlády ze dne 26. dubna 1995 č. 245, o závěrech vlády k problematice dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům státu zastavěným obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev;

II. m ě n í usnesení vlády ze dne 19. dubna 2000 č. 382, k Návrhu strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, tak, že se:

1. text bodu III/1 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní:

„1. ministrům zemědělství, životního prostředí, dopravy a spojů, pro místní rozvoj, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům obrany, průmyslu a obchodu, financí a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, primátorovi hlavního města Prahy respektovat a prosazovat Strategii v řídících, metodických a organizačních pokynech,“,

2. doplňuje nový bod IV, který zní:

„IV. d o p o r u č u j e hejtmanům, ředitelům krajských úřadů a řediteli Magistrátu hlavního města Prahy podílet se na realizaci bodu III/1 tohoto usnesení.“,
3. z části Provedou: uvedeného usnesení vypouštějí slova

a) „primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně“,

b) „přednostové okresních úřadů“


Na vědomí:

hejtmani,
ředitelé krajských úřadů,
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně,
přednostové okresních úřadů


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.