Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 530 + P

o státním rozpočtu České republiky na rok 1996

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

1. návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 s úpravami podle připomínek vlády;

2. návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1996 (dále jen "státní rozpočet"), a to podle tabulek č. 1 až 17 obsažených v části F předloženého materiálu, s úpravami podle připomínek vlády;

II. m ě n í

usnesení vlády z 20. října 1993 č. 582, o souhlasu s přistoupením České republiky k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů sjednané dne 23. června 1979 v Bonnu (Bonnská úmluva), tak, že bod II/2 tohoto usnesení se nahrazuje slovy:

"2. ministru životního prostředí zahrnout finanční prostředky pro členský příspěvek placený v souvislosti s přistoupením České republiky k Úmluvě do kapitoly ministerstva životního prostředí,";

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí

a) vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 podle bodu I/1 tohoto usnesení,

b) oznámit členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů, přednostům okresních úřadů a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně, primátorovi hlavního města Prahy a samostatným rozpočtovým kapitolám do sedmi dnů po obdržení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky závazné ukazatele státního rozpočtu a v tomtéž termínu oznámit členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a vedoucím organizací, pro něž byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, mzdové prostředky a průměrný přepočtený počet zaměstnanců stanovené v rámci státního rozpočtu,

c) vypracovat zásady pro pořizování a využívání parku osobních automobilů a předložit je vládě k projednání do 10. prosince 1995,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru práce a sociálních věcí vyčíslit výdaje spojené s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění k 31. prosinci 1996 podle postupu uvedeného v příloze tohoto usnesení,

3. ministru práce a sociálních věcí předložit vládě návrh změny nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb., kde bude stanovena povinnost rozpočtovým organizacím vázat a příspěvkovým organizacím uložit odvod ve výši mzdových prostředků za neobsazená místa v případě, že skutečný přepočtený počet zaměstnanců bude o více než 3 % nižší než počet zaměstnanců v těchto organizacích stanovený ve státním rozpočtu,

4. ministru hospodářství ve spolupráci s předsedou Správy státních hmotných rezerv předložit vládě do 15. listopadu 1995 zprávu o stavu hmotných a mobilizačních rezerv s návrhy na opatření k dalšímu postupu při zabezpečení stavu rezerv odpovídajícího potřebám a požadavkům hospodářské mobilizace a zajistit do 31. prosince 1996 odprodej nepotřebných zásob v rozsahu nejméně 700 mil. Kč,

5. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů

a) stanovit ze schválených ukazatelů státního rozpočtu objemy poskytovaných prostředků a další ukazatele pro organizace v jejich působnosti, a to do 15 dnů po obdržení ukazatelů podle bodu III/1/b tohoto usnesení, s výjimkou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterému se vzhledem k organizační struktuře stanoví termín do 30 dnů,

b) předložit místopředsedovi vlády a ministru financí do 31. března 1996 přehled o rozdělení schváleného rozpočtu neinvestičních výdajů podle jednotlivých rozpočtových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v členění podle seskupení položek a paragrafů rozpočtové skladby, o rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v rozsahu výkazu zisků a ztrát a přehled mzdových prostředků podle organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v členění podle jednotlivých složek platu, a počtu zaměstnanců,

c) vázat v rozpočtu kapitoly, případně uložit odvod, v návaznosti na novelizaci nařízení vlády č. 48/1995 Sb., i odpovídající prostředky na pojistné na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb,

d) předložit místopředsedovi vlády a ministru financí aktualizaci vstupních údajů registru investic podle schválených ukazatelů investičních výdajů státního rozpočtu, a to u rozestavěných investic do 31. ledna 1996 a u investic zahajovaných do 2 měsíců před jejich zahájením,

e) zadávat stavební díla včetně jejich technologické části, u nichž bude účast státního rozpočtu na jejich financování vyšší než 50 mil. Kč, pouze po projednání s ministrem financí,

6. přednostům okresních úřadů, primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně a primátorovi hlavního města Prahy učinit dále uvedená opatření s cílem výrazně omezit rozpočtová provizoria okresních úřadů a obcí na počátku roku 1996

a) zpracovat do 31. října 1995 zásady rozpočtu okresního úřadu a zásady rozdělení dotací do rozpočtu obcí v návaznosti na vládou schválený návrh státního rozpočtu,

b) zpracovat v souladu s těmito zásadami návrh rozpočtu okresního úřadu a návrh rozdělení dotací do rozpočtu obcí a do sedmi dnů po obdržení ukazatelů podle bodu III/1/b tohoto usnesení svolat okresní shromáždění, resp. zastupitelstvo;

IV. p ř i p o m í n á

členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů, aby při projednávání návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky obhajovali státní rozpočet v souladu se závěry z jejich projednání vládou;

V. z m o c ň u j e

místopředsedu vlády a ministra financí

1. upravovat v souladu s organizačními změnami schválené ukazatele státního rozpočtu s tím, že těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,

2. upravovat závazné limity mzdových prostředků a počtů zaměstnanců mezi ústředními orgány a organizacemi státní správy na základě návrhu příslušných členů vlády a vedoucích ostatních ústředních oránů (tabulky č. 14 a 15 státního rozpočtu na rok 1996 obsažené v části F předloženého materiálu),

3. uskutečňovat výdaje nezbytné pro hospodaření České republiky a nezajištěné ve státním rozpočtu, jestliže je nelze krýt z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu nebo okresních úřadů jen v případě, zajistí-li úhradu vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje - místopředseda vlády a ministr

financí může povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu, jestliže toto snížení vyváží zvýšením jiného příjmu státního rozpočtu nebo snížením jeho výdajů,

4. uskutečňovat z rozpočtových rezerv státního rozpočtu po projednání s příslušnými resorty výdaje nezbytné pro hospodářství a správu, které nejsou zajištěny v rozpočtech jednotlivých kapitol státního rozpočtu, a to do výše až 50 mil. Kč pro jednotlivé případy s tím, že při úhradách vyplývajících z realizace zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých

majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, může postupovat bez finančního omezení,

5. uhradit případné překročení prostředků na výplatu dávek důchodového pojištění, dávek nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, ostatních sociálních dávek a prostředků na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, jestliže tyto dávky budou poskytnuty v souladu s právními předpisy,

6. uhradit případné překročení prostředků na výplatu státního příspěvku na penzijní připojištění a státního příspěvku na stavební spoření;

VI. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 podle bodu I/1 a III/1/a tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. místopředsedu vlády a ministra financí, aby odůvodnil vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v orgánech Parlamentu České republiky;

VII. d o p o r u č u j e

vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, předsedovi Akademie věd České republiky a předsedům Svazu českých a moravských výrobních družstev a Svazu českých a moravských bytových družstev postupovat, jak je uvedeno v bodě III/5/a tohoto usnesení.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů, přednostové okresních úřadů a primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně, primátor hlavního města Prahy, předseda Správy státních hmotných rezerv

Na vědomí:

vedoucí Kanceláře prezidentarepubliky,

předsedové Svazu českých a moravskýchvýrobních družstev a Svazu českých amoravských bytových družstev,

předseda Akademie věd České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 20. září 1995 č. 530

Postup

výpočtu výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a s výplatou dávek důchodového pojištění k 31.prosinci 1996

Výdaje spojené s výběrem pojistného na důchodové pojištění a s výplatou dávek důchodového pojištění k 31. prosinci 1996 (dále jen "správní výdaje na důchodové pojištění") vyčíslí ministerstvo práce a sociálních věcí za svoji rozpočtovou kapitolu jako celkové investiční a neinvestiční výdaje České správy sociálního zabezpečení za rok 1996 po odpočtu jejích výdajů na dávky důchodového a nemocenského pojištění za rok 1996 vynásobené číslem 0,8553. Za kapitoly státního rozpočtu ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti vyčíslí ministerstvo financí výši jejich správních výdajů na důchodové pojištění tak, že výdaje na dávky důchodového pojištění v těchto kapitolách za rok 1996 vynásobí koeficientem, který vypočítá ministerstvo práce a sociálních věcí jako podíl správních výdajů na důchodové pojištění na vyplacených dávkách důchodového pojištění u České správy sociálního zabezpečení za rok 1996 na čtyři desetinná místa a který oznámí ministerstvu financí do 20. února 1997.

Výpočet se bude provádět podle těchto vzorců:

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Správní výdaje na důchodové pojištění České správy sociálního zabezpečení = celkové investiční a neinvestiční výdaje České správy sociálního zabezpečení minus její celkové výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění a tento rozdíl krát 0,8553, koeficient = správní výdaje na důchodové pojištění České správy sociálního zabezpečení dělené vyplacenými důchody Českou správou sociálního zabezpečení (vše za období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 1996).

2. Ministerstvo financí (u kapitol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti)

Správní výdaje na důchodové pojištění jednotlivých kapitol = výdaje na dávky důchodového pojištění u jednotlivých kapitol za rok 1996 krát výše vypočtený koeficient.