Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-06

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2243/12
Počet listů: 3
V Praze dne 6. června 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 6. června 2012

(23. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh poslanců Miroslava Opálky, Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 458/2011 Sb., o změně některých zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (sněmovní tisk č. 677)č.j. 524/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 397                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 397  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.3.
Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěch Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) (sněmovní tisk č. 678)č.j. 529/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 398                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 398  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Příprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správěč.j. 540/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 399                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 399  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborůč.j. 536/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 400                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhyč.j. 523/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 401                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Návrhy na jmenování profesorůč.j. 512/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 402                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Návrh na sjednání Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhéč.j. 537/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 403                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9.
Návrh na výpověď Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadůč.j. 534/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 404                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase ve Slovenské republice dne 14. května 2012č.j. 535/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 405                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Návrh rámcové smlouvy uzavírané na základě nadlimitní veřejné zakázky na poskytování komplexního ekonomického, personálního, organizačního a právního poradenství pro strukturální reformu určených institucí Ministerstva zemědělstvíč.j. 521/12Vláda se z podnětu 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí seznámila s informacemi obsaženými v materiálu předloženém ministrem zemědělství a doplňujícími informacemi ministrů zemědělství, financí a práce a sociálních věcí.12.
Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 - Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondůč.j. 556/12Vláda z podnětu ministra obrany vzala na vědomí informace předsedy vlády uvedené v materiálu předloženém ministrem pro místní rozvoj a doplňující informace 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ministrů pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, životního prostředí, financí, obrany a náměstka ministra vnitra Mgr. O. Veselského.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2012 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 527/12


2.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 (předložili ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu)č.j. 522/12


3.
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2011 (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 520/12


4.
Průběžná hodnotící zpráva o realizaci Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015 (předložil ministr vnitra)č.j. 515/12


5.
Informace o smlouvě k veřejné zakázce "Analýza vykazování, zdravotní péče, návrh a realizace školících aktivit" (předložil ministr obrany)č.j. 511/12


6.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na nadlimitní veřejnou zakázku „Analýza a nastavení systému řízení lidských zdrojů včetně Manažerské akademie“ (předložil ministr dopravy)č.j. 530/12


7.
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2011 (předložil ministr financí)č.j. 541/12


8.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozvoj ICT v nové budově Národní technické knihovny – III. Etapa - uplatnění opčního práva na poskytování služeb podpory řešení“ v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 548/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová