Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-26

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2270/12
V Praze dne 25. září 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 26. září 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 906/12 - bod 2 schůze vlády 19.9.2012Předkládá: ministr financí


3.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015č.j. 917/12 - bod 3 schůze vlády 19.9.2012Předkládá: ministr dopravy


4.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013č.j. 919/12 - bod 4 schůze vlády 19.9.2012Předkládá: ministr pro místní rozvoj


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 194/12Předkládá: ministr vnitra


6.
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankouč.j. 950/12Předkládá: ministr financí


7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisůč.j. 787/12Předkládá: ministr dopravy


8.
Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopalivč.j. 863/12Předkládá: ministr životního prostředí


9.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisůč.j. 822/12Předkládá: ministr dopravy


10.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisůč.j. 928/12Předkládá: ministr zemědělství


11.
Obranná strategie České republikyč.j. 934/12 - bod 11 schůze vlády 19.9.2012Předkládá: ministr obrany


12.
Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012č.j. 960/12Předkládá: předseda vlády


13.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 25č.j. 962/12Předkládá: ministr dopravy


14.
Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012č.j. 946/12Předkládá: ministr vnitra


15.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2012č.j. 961/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

16.
Návrh na odvolání a jmenování člena Výboru Státního fondu dopravní infrastrukturyč.j. 958/12Předkládá: ministr dopravy


17.
Návrh na změnu usnesení vlády zde dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostechč.j. 947/12Předkládá: ministr financí


18.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Portugalské republice ve dnech 8. - 9. října 2012č.j. 959/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Roční zpráva o stavu Smart Administrationč.j. 952/12Předkládá: ministr vnitra2.
Informace k projektu "Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV"č.j. 951/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí3.
Návrh na uzavření smlouvy na poskytování poradenských služeb v souvislosti s vypracováním „Analýzy proveditelnosti a výhodnosti realizace projektu D3 v úseku Bošilec – Borek formou PPP“č.j. 949/12Předkládá: ministr dopravy4.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávka náhradních dílů k výhybkám, výhybkovým konstrukcím I. a II. generace a příbuzného materiálu na zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty" zadané Správou železniční dopravní cesty, s. o.č.j. 948/12Předkládá: ministr dopravy5.
Informace o smlouvě č. 122800314 „Podpora provozu systému TEST L“č.j. 956/12Předkládá: ministr obrany6.
Informace o smlouvě č. 110100416 na dodávku programových produktů databáze Informix, Lotus a Websphere portál pro Finanční informační systém, Informační systém logistiky, Vojenské policie a Vojenského zpravodajstvíč.j. 964/12Předkládá: ministr obrany7.
Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/10 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace MZV"č.j. 966/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: Ing. Ivan Růžička


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf