Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-19

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2247/12
Počet listů: 6
V Praze dne 19. června 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 19. června 2012

(25. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informaci ministra financí o aktuální evropské problematice a informace uvedené v aktualizovaném Harmonogramu plnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, předloženém ministrem pro místní rozvoj a doplňující ústní informace ministra pro místní rozvoj.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 495/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 26. června 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 499/12Vláda projednala materiál a dodatek k němu předložené ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 432                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.č.j. 260/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 433                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 584/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 434                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 387/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 435                         


s tím, že bude upravena důvodová zpráva (str. 20 a 21) k návrhu zákona podle připomínky ministra životního prostředí.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisůč.j. 446/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 436                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisůč.j. 513/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 437                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.9.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.č.j. 519/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 438                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.10.
Postup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování Národním bezpečnostním úřademč.j. 555/12Vláda projednala za účasti ředitele Národního bezpečnostního úřadu materiál předložený předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


                       usnesení č. 439                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Návrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.č.j. 605/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 440                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.Pro usnesení hlasovali: předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.12.
Projektový záměr PPP D3 v Jihočeském krajič.j. 585/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem dopravy přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 26. června 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13.
Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a návrh na změnu struktury vázání výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2012č.j. 597/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 441                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.14.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013–2017č.j. 595/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 442                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020č.j. 422/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 443                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Návrh programu „Národní program udržitelnosti I“ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíč.j. 588/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 444                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Návrh programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Národní program udržitelnosti II“č.j. 587/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 445                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2011č.j. 590/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 446                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republikyč.j. 592/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 447                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.20.
Návrh na odvolání dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republikyč.j. 604/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 448                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.
1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012č.j. 591/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 449                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.22.
Návrh na uskutečnění setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 21.- 22. června 2012č.j. 600/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 450                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.23.
Zpráva o uskutečněné oficiální návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na Palestinských územích a v Kyperské republice ve dnech 5. - 8. května 2012č.j. 599/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 451                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.24.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Rumunsku a o účasti na summitu Přátel koheze dne 1. června 2012č.j. 603/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 452                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.25.
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015č.j. 607/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 26. června 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.26.
Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015č.j. 547/12Vláda projednávání materiálu předloženého předsedou vlády přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 26. června 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.27.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 614/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 453                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.28.
Prodej povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky (NER) na konci II. obchodovacího období (2008-2012) a způsob využití získaných prostředkůč.j. 613/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 454                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.29.
Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťovenč.j. 363/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 455                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.30.
Záměr Ministerstva obrany transformovat vojenské opravárenské podniky č.j. V114/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


usnesení č. 456/V

                       usnesení č. 456                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.31.
Sdělení předsedy vlády o termínu konání následujícího jednání schůze vládyVláda vzala na vědomí sdělení předsedy vlády, že následující jednání schůze vlády se uskuteční v úterý dne 26. června 2012 od 9.00 hod.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 30. 4. 2012) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 598/12


2.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2011 (předložil předseda vlády)č.j. 594/12


3.
Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2011 (předložil ministr životního prostředí)č.j. 589/12


4.
Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2011 (předložili předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva)č.j. 593/12


5.
Zpráva o průběhu a výsledcích summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Chicagu ve dnech 20. – 21. května 2012 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 601/12


6.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Nákup pancéřovaného služebního vozu pro ZÚ Damašek" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 602/12


7.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Úprava rozhraní NS-VIS pro externí systémy" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 609/12


8.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Migrace dat EVIC2 a VISION do NS-VIS" v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 610/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová