Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 414

k návrhu věcného záměru zákona o odrůdách, osivu
a sadbě pěstovaných rostlin


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e věcný záměr zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin;

II. u k l á d á ministru zemědělství zpracovat a vládě podle Plánu Legislativních prací vlády na rok 2001 předložit návrh zákona ve smyslu bodu I tohoto usnesení s tím, že do tohoto návrhu budou zapracovány připomínky obsažené ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády.


Provede:
ministr zemědělství