Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 358

o změně usnesení vlády z 30. listopadu 1994 č. 681,k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 30. listopadu 1994 č. 681, k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky, tak, že bod II tohoto usnesení se nahrazuje tímto textem:

"II. z m o c ň u j e ministra zahraničních věcí k podpisu Dohody a k úpravám jejího textu, který zásadně nezmění její obsah, v dohodě s druhou smluvní stranou;".

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.