Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-05

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2295/12
Počet listů: 6
V Praze dne 5. prosince 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 5. prosince 2012

(47. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, ministrů financí, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, zemědělství, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, guvernéra České národní banky a informaci obsaženou v písemném podkladu předloženém ministrem pro místní rozvoj.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1032/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 884                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.3.
Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušninč.j. 957/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu a přijala


                       usnesení č. 885                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vládyč.j. 1140/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 886                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domůč.j. 954/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 887                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.
Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)č.j. 1218/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 888                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 888  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.7.
Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání“č.j. 1152/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 889                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.8.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/33 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy" - stanoviska MMR, MŽP a MKč.j. 1180/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 890                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.9.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/26 "Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011"č.j. 1077/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministryní práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 891                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.10.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011č.j. 1210/12Materiál předložený ministrem životního prostředí byl stažen z programu jednání.11.
Teze k zavedení nové informační povinnosti právnických osob, které vstupují do smluvních vztahů s veřejným sektoremč.j. 1223/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 892                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.12.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnostič.j. 1227/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 893                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 894                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 894  


s tím, že se seznámila s návrhem na rozdělení vyčleněných finančních prostředků do příslušných kapitol státního rozpočtu.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Změna statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedů Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužůč.j. 1204/12Vláda projednala materiál předložený ministryní práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 895                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 895  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2012č.j. 1200/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 896                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 896  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2012č.j. 1201/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 897                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 897  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb prezidenta České republikyč.j. 1222/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 898                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2013 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2014 a 2015č.j. 1215/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 899                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Návrh na přístup České republiky k Dohodě o zřízení Evropské Molekulární Biologické Laboratoře (EMBL)č.j. 1203/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 900                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.20.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informacíč.j. 1198/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 901                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.
Návrh na obeslání 31. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (11. – 13. prosince 2012, Ženeva, Švýcarsko)č.j. 1217/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 902                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 902  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.22.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice dne 7. prosince 2012.č.j. 1213/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 903                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.23.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 9. - 11. prosince 2012č.j. 1214/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 904                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.24.
Zpráva o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na ministerském zasedání mezi EU a Ligou arabských států v Káhiře dne 13. listopadu 2012č.j. 1212/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 905                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.25.
Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013č.j. 1240/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 906                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.26.
Informace o plnění hlavních úkolů podle harmonogramu optimalizace vojenských újezdů k 30. listopadu 2012č.j. 1231/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 907                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.27.
Návrh dokončení přezbrojení resortu Ministerstva obrany ručními palnými zbraněmi jednotlivceč.j. 1232/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 908                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.28.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013č.j. 1241/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 909                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.29.
Informace o stavu procesu výběru strategického investora do společnosti České aeroline a.s. - naplňování usnesení vlády České republiky č. 817 ze dne 8. listopadu 2012č.j. 1258/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 910                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.30.
Ustanovení hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek podaných k nadlimitní veřejné zakázce "Pořízení aplikace MS 2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje"č.j. 1257/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 911                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.* * *


Pro informaci:


1.
Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2012 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)č.j. 1202/12


2.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2012 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 1219/12


3.
Informace o průběhu a výsledcích 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (Nairobi, Keňa, 17. - 21. září 2012) (předložil ministr životního prostředí)č.j. 1206/12


4.
Informace pro vládu České republiky o zadání veřejných zakázek „Obnova aktivních prvků LAN – část a“ a „Obnova aktivních prvků LAN – část b“ (předložil ministr vnitra)č.j. 1228/12


5.
Informace o pořízení vojenského materiálu (stejnokroj 95) cestou alianční agentury NATO Support Agency v letech 2013 – 2014 (předložil ministr obrany)č.j. 1239/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová