Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-06-08

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2255/09
Počet listů: 8
V Praze dne 8. června 2009
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 8. června 2009

(22. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Návrh působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010č.j. 787/09Vláda projednala za účasti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 714                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.2.
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012č.j. 644/09Vláda zevrubně v diskusi projednala materiál a dodatek předložené ministrem financí a dodatek předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 715                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 715  

                                             příloha 2 k usnesení č. 715  


Přílohy usnesení č. 1 a 2 byly upraveny podle připomínek vlády.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 598/09Materiál předložený ministryní zdravotnictví byl stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 15. června 2009.4.
Návrh nařízení vlády o stanovení úhrad za zkouškyč.j. 646/09Vláda projednala materiál předložený ministryní zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 716                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.5.
Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Finanční správě České republiky (sněmovní tisk č. 844)č.j. 791/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 717                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 717  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.6.
Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky (sněmovní tisk č. 845)č.j. 792/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 718                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 718  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.7.
Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona o Celní správě České republiky (sněmovní tisk č.846)č.j. 793/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 719                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 719  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.8.
Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky (sněmovní tisk č. 847)č.j. 794/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 720                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 720  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.9.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) (sněmovní tisk č. 832)č.j. 795/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 721                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 721  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.10.
Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 842)č.j. 796/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a dodatek předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 722                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 722  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínek vlády. Části projednávání předloženého materiálu se účastnil ředitel Státního fondu rozvoje bydlení.Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.11.
Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 843)č.j. 797/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 723                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 723  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.12.
Návrh poslankyň a poslanců Anny Čurdové, Antonína Sedi, Hany Orgoníkové, Jiřího Paroubka, Ladislavy Zelenkové, Zdeňka Škromacha, Vladimíry Lesenské, Robina Böhnische, Marcely Mertinové, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o výživném) (sněmovní tisk č. 849)č.j. 798/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 724                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 724  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.13.
Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 831)č.j. 799/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 725                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 725  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.14.
Analýza možného zapojení podnikatelské sféry do skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů s cílem realizovat požadované navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů na úroveň pokrytí 120 dnůč.j. 773/09Vláda projednala za účasti předsedy Správy státních hmotných rezerv materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Správy státních hmotných rezerv a přijala


                       usnesení č. 726                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.15.
Zpráva o přechodu na internetový protokol verze 6 (IPv6)č.j. 783/09Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 727                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.16.
Návrh aktualizovaného Plánu nelegislativních úkolů pro činnost vlády České republiky v jejím funkčním obdobíč.j. 789/09Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 728                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 728  


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.17.
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015č.j. 770/09Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 729                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.18.
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky v roce 2008č.j. 690/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 730                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.19.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008č.j. 767/09Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 731                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.20.
Informace o průběhu a stavu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru na vybudování nové soudní budovy v Ústí nad Labem a vybudování věznice typu s ostrahou pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených osobč.j. 660/09Vláda projednala materiál předložený ministryní spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 732                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.21.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009 podle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)č.j. 769/09Vláda projednala materiál předložený ministrem kultury a přijala


                       usnesení č. 733                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.22.
Zpráva o průběhu a výsledcích 20. shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) (Malta, 29. září až 3. října 2008) a změna gesceč.j. 786/09Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání.23.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina se sídlem v Dřevíkověč.j. 662/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 734                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.24.
CHKO Moravský kras - povolení vstupu do propasti Macocha v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy za účelem podrobného strukturního měření všech stěn propasti v rámci geologického mapování brněnské aglomerace, žadatel Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brnoč.j. 664/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 735                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.25.
Žádost firmy Kinský, a.s., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, NPR Dářko, NPR Radostínské rašeliniště a NPR Žákova hora, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesních porostech ve správě žadatele, tj. v LHC Kinský, Žďár nad Sázavou a LHC Městské lesy Hlinskoč.j. 667/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 736                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.26.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Kokořínsko a PR Kokořínský důl, a to pro umístění (přemístění) historického špýcharu na pozemek KN st.p.č. 65 v k.ú. Olešnoč.j. 668/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 737                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.27.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro rozšíření stávající rekreační chaty v k.ú. Nedamovč.j. 671/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 738                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.28.
Přírodní rezervace a přírodní památky Pardubického kraje - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. Vladimír Lemberk, Zámek č. 3, 530 02 Pardubiceč.j. 672/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 739                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.29.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Javorina a Národní přírodní rezervace Libický luh pro vstup a vjezd za účelem monitoringu realizovaného pracovníky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pod vedením Dr. Ing. Tomáše Vršky podle mandátní smlouvy uzavřené s Ministerstvem životního prostředí na „Vedení databanky přirozených lesů a monitoring území ponechaných samovolnému vývoji“č.j. 673/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 740                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.30.
Žádost Ing. Zdeňka Tůmy, Kosatcová 622/5, Říčany, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Mýto k odchytu ptáků pro kroužkováníč.j. 743/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 741                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.31.
Žádost o.s. Sportem proti bariérám – Český Ráj o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce „Největší počet vozíčkářů u Pramene Labe“ v roce 2009č.j. 766/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 742                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a b) a § 29 písm. b), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem povolení stavby lyžařského vleku "B", ležícího na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/2, st. 512 a st. 513 v k. ú. Malá Morávka a dále za účelem vymezení a užívání přilehlé sjezdové tratě ležící na pozemcích parc. č. 1360/9, 1364/1 a 1364/2 v k. ú. Malá Morávkač.j. 775/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 743                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.33.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví, a to v souvislosti se stavbou lávky Poděbrady - Chomoutov, u jezu Chomoutovč.j. 776/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 744                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.34.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Studniceč.j. 777/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 745                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.35.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří pro povolení vjezdu motorových vozidel RWE Transgas Netč.j. 778/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 746                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.36.
CHKO Bílé Karpaty - výjimka pro vstup a sběr rostlin v Národní přírodní rezervaci Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem a NPR Jazevčí za účelem studia druhů Gymnadenia densiflora a Gymnadenia conopsea, žadatelka RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 31, 370 05 České Budějoviceč.j. 779/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 747                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.37.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Emilie Haškové, paní Stanislavy Vaníčkové a paní Ivy Fialovéč.j. 780/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 748                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.38.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona pro TJ Auto Škoda Mladá Boleslav za účelem pořádání 27. ročníku dvouetapové cyklorallye Mladá Boleslav - Krkonoše - Mladá Boleslavč.j. 781/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 749                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.39.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Jitky Janošťákové v k.ú. Budečč.j. 782/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 750                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.40.
Informace o stavu centrální úrovně monitorovacího systému strukturálních fondů pro období let 2007 až 2013č.j. 831/09Vláda projednala materiál předložený ministry pro místní rozvoj a financí a přijala


                       usnesení č. 751                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 751  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd motorového vozidla, a to za účelem jednorázové autobusové dopravy zdravotně postižených občanů na vrchol Praděduč.j. 819/09Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 752                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.42.
Ke Strategii boje proti sociálnímu vyloučeníč.j. 836/09Vláda projednala materiál předložený ministrem pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 753                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.43.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyč.j. 826/09Vláda projednala materiál předložený ministryní školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 754                         


Z 9 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o podpoře hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů a vyhodnocení této podpory v návaznosti na využití strukturálních fondů (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 768/09


2.
Zpráva za rok 2008 o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva (předložila ministryně spravedlnosti)č.j. 659/09


3.
Zpráva za období od 1. července do 31. prosince 2008 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva (předložila ministryně spravedlnosti)č.j. 658/09


4.
Informace Radě Evropy o výsledcích analýz v oblasti vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (předložila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 689/09


5.
Výroční zpráva Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008 (předložil předseda vlády)č.j. 771/09


6.
Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2008 (předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 774/09


7.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2008 (předložil ministr pro lidská práva)č.j. 788/09


8.
Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 784/09


9.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2008 (předložil ministr pro lidská práva)č.j. 702/09


10.
Zpráva z neformálního zasedání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost, konaného dne 5. května 2009 (část průmysl a vnitřní trh) (předložil ministr průmyslu a obchodu)č.j. 765/09zaznam.doc  


Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman