Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 504

k návrhu na podpis a ratifikaci Doplňkové Dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

s podpisem Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Dohoda");

II. d o p o r u č u j e

prezidentu republiky, aby

1. přenesl na vládu pravomoc ke sjednání Dohody,

2. vyslovil souhlas s předběžným prováděním Dohody ve smyslu bodu IV/1 tohoto usnesení,

3. Dohodu po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval;

III. z m o c ň u j e

ministra průmyslu a obchodu, aby po přenesení pravomoci podle bodu II/1 tohoto usnesení podepsal Dohodu s výhradou ratifikace;

IV. p o v ě ř u j e

předsedu vlády, aby

1. na základě podkladu vypracovaného ministrem průmyslu a obchodu požádal prezidenta republiky o souhlas s předběžným prováděním Dohody ode dne jejího podpisu,

2. Dohodu po jejím podpisu předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

V. u k l á d á

1. ministru průmyslu a obchodu, aby odůvodnil Dohodu v orgánech Parlamentu České republiky,

2. ministru zahraničních věcí provést na návrh ministra průmyslu a obchodu příslušná opatření spojená se vstupem Dohody v platnost podle jejího článku 3,

3. ministrům průmyslu a obchodu, hospodářství, pro hospodářskou soutěž a místopředsedům vlády a ministrům financí a zemědělství, aby zabezpečili provádění Dohody podle jejího článku 3.

Provedou:

předseda vlády, ministři průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, hospodářství, pro hospodářskou soutěž, místopředsedové vlády a ministři financí a zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.