Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 510 + P

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 102)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. m ě n í

1. bod č. 3 části C přílohy usnesení vlády ze 14. dubna 1993 č. 171, k privatizačním projektům, které prošly připomínkovým řízením ve smyslu usnesení vlády z 29. července 1992 č. 510 o projednávání a schvalování privatizačních projektů ve znění usnesení vlády z 23. září 1992 č. 562, usnesení vlády z 24. února 1993 č. 79 a usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123 (materiál č. 23), (privatizační projekt LÉČIVA, s.p. Praha, závod 06 Hořátev /majetek tohoto závodu bude vložen do nově založené společnosti INFUSIA a.s. Hořátev u Nymburka/ - PP 1509), a to obchodní jméno a sídlo nabyvatele tak, že

slova

"10 % - přímý prodej BONITA s.r.o."

a slova

"Nabyvatel: BONITA, s.r.o, Františka Pešky 580, Praha 4"

se nahrazují slovy

"10 % - přímý prodej BONITA Praha, spol. s r.o."

"Nabyvatel: BONITA Praha, spol. s r.o., Smotlachova 580, Praha 4",

2. bod č. 4 části B přílohy usnesení vlády z 13. ledna 1994 č. 20, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 20), (privatizační projekt ČSAD PRAHA, Praha 1, dopravní závod 03 - Vysočany - PP 26767, 26774), a to tak, že podmínky privatizace u jednotlivých nabyvatelů se doplňují slovy:

"Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.";

II. s o u h l a s í

s uzavřením smluv v nichž se Fond národního majetku České republiky zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací podle zásad uvedených v usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci, a to mezi Fondem národního majetku České republiky a

1. veřejnou obchodní společností HS Invera,

2. společností s ručením omezeným TRADO;

III. v y d á v á

rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech A a B přílohy tohoto usnesení;

IV. u k l á d á

ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až III tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé), ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 6. září 1995 č. 510

A.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bezplatně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází

---------------------------------------------------------------

1. Obchod s palivy a stavebninami, Praha 2 - PP 4304

Zásobovací základna Žižkov I a II, bez pozemků a odlehčovací sklad Malešice s pozemky č. 803/25 a 803/26, k.ú. Malešice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 15 089 tis. Kč

Nabyvatel: TERMO PALIVO, s.r.o., Želivského 2, Praha 3, IČO: 49623052

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2. Lékárenská služba Kladno - PP 27422

a) Lékárna 041, Kladno - Sítná (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 381 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Jiří Nepil, Veleslavínova 1236, Kladno, r.č.: 600712/1329

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

b) Lékárna 043, Kladno - Švermov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 636 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Martina Lukášová, Sochorova 2713, Kladno, r.č.: 515701/015

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

c) Lékárna 05, Slaný (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 587 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Anna Gardianová, Kreibichova 810, Slaný, r.č.: 506105/136

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

d) Lékárna 051, Zlonice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 352 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Viera Hanusová, Vlkova 467, Slaný, r.č.: 595704/6095

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

e) Lékárna 07, Unhošť (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 660 tis. Kč

Nabyvatel: PhMr. Štěpánka Kasalová, U městských domů 7, Praha 7, r.č.: 475101/108

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

f) Lékárna 08, Velvary (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 683 tis. Kč

Nabyvatel: PharmDr. Drahoslava Kamlerová, Zeměchy 143, Kralupy nad Vltavou 5, r.č.: 495720/158

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

g) Lékárna 09, Stochov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 631 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Blažena Adltová, Nad Větrákem 930, Nové Strašecí, r.č.: 495114/192

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

h) Lékárna 091, Tuchlovice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 534 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Vlasta Křenková, Mšec čp. 224, r.č.: 575516/1379

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

i) Prodejna zdravotnických potřeb Medika, Gorkého 588, Kladno (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 027 tis. Kč

Nabyvatel: Věra Pavlisová, Strouhalova 2806, Kladno, r.č.: 525326/013

Podmínky privatizace: 0.

j) Lékárna 02, Slaný (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 805 tis. Kč

Nabyvatel: PharmDr. František Špacír, Ženijní 2477, Kladno, r.č.: 571201/1228

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

3. Lékárenská služba Kladno - PP 27428

Lékárna 042, Libušín (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 151 tis. Kč

Nabyvatel: Doc. MUDr. Karel Soukup, CSc., Besední 3, Praha 1, r.č.: 361002/037

Podmínky privatizace:

Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

4. Lékárenská služba Kladno - PP 27432

Lékárna 010, Kladno (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 621 tis. Kč

Nabyvatelé:

PhMr. Marcela Dolíhalová, Americká 2544/227, Kladno II, r.č.: 625124/1073

Ludmila Jeřábková, Hřebečská 2632/411, Kladno II, r.č.: 565219/1160

Podmínky privatizace:

a) Do doby aktualizace nabyvatel předloží doklad o tom, že má odborného zástupce k provozování lékárny.

b) Každý nabyvatel kupuje ideální 1/2 majetku.

5. Dopravní a záchranná služba Blansko - PP 29882

Dopravní služba Blansko (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 675 tis. Kč

Nabyvatel: Zdravotnická automobilová, služba s.r.o., Sadová 33, Blansko, IČO: 00000000

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 19. 6. 1995, čj. PRI/948.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

6. Lékárenská služba Nové Město na Moravě - PP 30667

Lékárna v Poliklinice Bystřice nad Pernštejnem (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 917 tis. Kč

Nabyvatel: Lékárna Arnica, spol. s r.o., Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 49437445

Podmínky privatizace: 0.

7. Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem - PP 30678

OZS Dolní Rožínka, ordinace a čekárna praktického lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 90 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Milan Lukáš, Dolní Rožínka 101, r.č.: 550424/2469 Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

8. Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem - PP 30680

OZS Dolní Rožínka, gynekologická ambulance (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 8 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Pavel Kujal, Purkyňova 7/18, Žďár nad Sázavou, r.č.: 590915/1402

Podmínky privatizace: 0.

9. Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem - PP 30681

OZS Nedvědice, ordinace všeobecného lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 9 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Petr Bohanes, Nedvědice čp. 76, r.č.: 530127/047

Podmínky privatizace: 0.

10. Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem - PP 30682

a) OZS Nedvědice, gynekologická ambulance (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 24 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Lenka Minářová, Pavlovova 1512, Nové Město na Moravě, r.č.: 555717/2401

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

b) OZS Vír, gynekologická ambulance (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 27 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Lenka Minářová, Pavlovova 1512, Nové Město na Moravě, r.č.: 555717/2401

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

11. Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem - PP 30683

OZS Štěpánov, gynekologická ambulance (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 21 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Pavel Kujal, Purkyňova 7/18, Žďár nad Sázavou, r.č.: 590915/1402

Podmínky privatizace: 0.

12. Poliklinika Bystřice nad Pernštejnem - PP 30684

OZS Strážek (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 455 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, r.č.: 516124/239

Podmínky privatizace:

a) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (budova čp. 80 včetně pozemku č. 173, k.ú. Strážek) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) FNM ČR zabezpečí u nemovitého majetku podmínky privati- zace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usne- sení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

13. Okresní lékárenská služba Přerov - PP 30945

a) Lékárna 802, Čechova 27, Přerov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 749 tis. Kč

Nabyvatel: PharmDr. Jindřich Švarc, Palackého 21, Přerov, r.č.: 600324/2267

Podmínky privatizace: 0.

b) Lékárna 803, Optická 4, Přerov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 295 tis. Kč

Nabyvatel: PharmDr. Miroslav Džupon, Dvořákova 7, Přerov, r.č.: 461104/756

Podmínky privatizace: 0.

c) Lékárna 804, Kratochvílova 13, Přerov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 314 tis. Kč

Nabyvatel: RNDr. Petr Hobza, Dluhonská 53, Přerov, r.č.: 511002/255

Podmínky privatizace: 0.

d) Lékárna 806, Náměstí 13, Dřevohostice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 523 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Jana Hubíková, Pod Zábřehem 1152, Bystřice pod Hostýnem, r.č.: 595219/0904

Podmínky privatizace: 0.

e) Lékárna 807, Masarykovo nám. 37, Hranice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 456 tis. Kč

Nabyvatel: RNDr. Marie Vignati, Suminova 17, Přerov, r.č.: 535911/116

Podmínky privatizace: 0.

f) Lékárna 808, Pernštejnská 7, Hranice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 904 tis. Kč

Nabyvatel: FREIBERGER, veřejná obchodní, společnost, Zborovská č. 1157, Hranice, IČO: 47986905

Podmínky privatizace: 0.

g) Lékárna 809, Tyršova 1049, Kojetín (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 833 tis. Kč

Nabyvatel: RNDr. Jitka Hálková, M. Gardavské 1146, Kojetín, r.č.: 525821/268

Podmínky privatizace: 0.

h) Lékárna 810, Osecká 351, Lipník nad Bečvou (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 848 tis. Kč

Nabyvatel: a.f.f. Marie Schwarzová, Na kopečku 1240, Lipník nad Bečvou, r.č.: 495413/175

Podmínky privatizace: 0.

i) Lékárna 811, Masarykovo nám. 10, Lipník nad Bečvou (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 714 tis. Kč

Nabyvatel: a.f.f. Alena Krejčířová, Zahradní 1267, Lipník nad Bečvou, r.č.: 545114/1458

Podmínky privatizace: 0.

j) Lékárna 812, Náměstí 10, Tovačov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 543 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Jana Pospíšilová, Tučapská 470, Dub nad Moravou, r.č.: 606213/1790

Podmínky privatizace: 0.

k) Výdejna 851, Budovatelů 6, Přerov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 240 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Vlasta Chytilová, Budovatelů 3, Přerov, r.č.: 515922/058

Podmínky privatizace: 0.

14. Okresní lékárenská služba Přerov - PP 30946

Lékárna 801, Komenského 40, Přerov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 472 tis. Kč

Nabyvatel: LÉKARNA KOMENSKÉHO PŘEROV, s.r.o., Komenského u. 40, Přerov, IČO: 47674351

Podmínky privatizace: 0.

15. Sdružené zdravotnické zařízení Mladá Boleslav - PP 31435

a) ZS Jizerní Vtelno (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 168 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Hana Langerová, Písková Lhota 104, Krnsko, r.č.: 505129/307

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 1. 1994, čj. PRI/36.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) Pozemky č. 485/4 a 485/6 budou převedeny na Pozemkový fond ČR.

b) ZS Brodce (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 388 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Lenka Kadlecová, Soukalova 577, Benátky nad Jizerou, r.č.: 545901/0546

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 1. 1994, čj. PRI/36.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

c) ZS Luštěnice (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 138 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Hana Boháčková, Boleslavská 13, Luštěnice, r.č.: 666124/0641

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 1. 1994, čj. PRI/36.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

d) Dětské středisko, Švermova 378, Mnichovo Hradiště (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 831 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Jaroslava Lórenczová, Zalužanská 1267, Mladá Boleslav, r.č.: 635602/2156

MUDr. Hana Krausová, V Cestkách 1245, Mnichovo Hradiště, r.č.: 575522/1681

MUDr. David Krbušek, Máchova 24, Mnichovo Hradiště, r.č.: 560904/0734

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 1. 1994, čj. PRI/36.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

e) ZS Tyršova 897, Bakov nad Jizerou, stomatologická ordinace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 13 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Přemysl Dvořák, Linkova 59, Bakov nad Jizerou, r.č.: 560208/0902

Podmínky privatizace: 0.

16. Sdružené zdravotnické zařízení Mladá Boleslav - PP 31439

ZS JADRAN, V. Klementa, Mladá Boleslav (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 357 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Olga Cinková, Jaselská 660, Mladá Boleslav, r.č.: 386204/0300

MUDr. Zdenka Jiránková, Erbenova 873, Mladá Boleslav, r.č.: 475723/0810

MUDr. Jiří Kopřiva, Nerudova 493, Mladá Boleslav, r.č.: 470826/0360

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 1. 1994, čj. PRI/36.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

c) Každý nabyvatel kupuje ideální 1/3 majetku.

17. Sdružené zdravotnické zařízení Mladá Boleslav - PP 31446

Dětská psychiatrie, Staré město 8, Mladá Boleslav (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 638 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Ludmila Tomášová, Okružní 253, Mladá Boleslav, r.č.: 356028/019

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

18. Stomatologická ordinace Nový Bor - PP 31538

Stomatologická ordinace (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 257 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Rudolf Daum, Alšova 885, Nový Bor, r.č.: 421004/046

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zazařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

19. Městská zubní ordinace Nový Bor - PP 31539

Zubní ambulance Nový Bor (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 183 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Vladimír Henčl, Luční 617, Nový Bor, r.č.: 530301/321

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

20. Stomatologická ordinace Nový Bor - PP 31540

Stomatologická ordinace (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 82 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Pavel Kalous, Eliášova 1636, Česká Lípa, r.č.: 631025/1728

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

21. Stomatologická ordinace Nový Bor - PP 31541

Stomatologická ordinace (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 112 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Pavel Klíma, gen. Svobody 222, Nový Bor, r.č.: 631030/2119

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

22. Stomatologická laboratoř Nový Bor - PP 31542

Stomatologická ordinace (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 088 tis. Kč

Nabyvatelé:

František Procházka, Hálkova 715, Nový Bor, r.č.: 420404/114

Karel Čásenský, Dvořákova 640, Nový Bor, r.č.: 430121/408

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády č. 137 ze dne 24. 3. 1993.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

23. Městská poliklinika Hrabůvka, Ostrava - Hrabůvka - PP 31651

a) Jesle, Gurtěvova 13, Ostrava - Zábřeh

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 386 tis. Kč

Nabyvatel: Milan Kekely, Resslova 1038, Ostrava - Poruba, r.č.: 381129/717

Podmínky privatizace: 0.

b) Jesle, Jičínská 37, Ostrava - Výškovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 334 tis. Kč

Nabyvatel: Evžen Kollarczyk, Krakovská 26, Ostrava - Hrabůvka, r.č.: 490601/155

Podmínky privatizace: 0.

24. Městská poliklinika Hrabůvka, Ostrava - Hrabůvka - PP 31674

Jesle, P. Lumumby 66, Ostrava - Zábřeh

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 469 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Milan Pátek, Laudova 5188, Ostrava - Třebovice, r.č.: 510713/112

Podmínky privatizace: 0.

25. Železniční nemocnice Ústí nad Labem - PP 62343

a) Pracoviště Nádražní 595, Chomutov - ordinace zubního lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 26 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Eliška Kolenčíková, Fügnerova 3740, Chomutov, r.č.: 575306/0412

Podmínky privatizace: 0.

b) Pracoviště Nádražní 595, Chomutov - ordinace praktického lékaře

I (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 14 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jaroslav Matějů, Okružní 246, Meziboří, r.č.: 200321/077

Podmínky privatizace: 0.

c) Pracoviště Nádražní 595, Chomutov - rehabilitace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 15 tis. Kč

Nabyvatel: Věra Veselá, Zadní Vinohrady 4657, Chomutov, r.č.: 525425/092

Podmínky privatizace: 0.

26. Železniční nemocnice Ústí nad Labem - PP 62347

Pracoviště Jezuitská 22, Litoměřice - stomatologická ordinace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 35 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Pavel Zubina, Rozcestí 752/7, Ústí nad Labem, r.č.: 400727/035

Podmínky privatizace: 0.

27. Vojenský opravárenský podnik 025, Nový Jičín - PP 63257

Energocentrum Loučka

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 30 tis. Kč

Nabyvatel: NOVIA PLUS - Novojičínská investiční agentura,spol. s r.o., Nový Jičín, IČO: 47150114

Podmínky privatizace: 0.

28. VLS Praha, o.z. Hořovice - PP 63265

a) Dvojdomek čp. 174, Obecnice (1/2 dvojdomku čp. 174 a 175)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 33 tis. Kč

Nabyvatel: Josef Kozárek, Obecnice 174, Jince, r.č.: 240730/431

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Nabyvatel umožní čerpání vody ze studny pro čp. 175 (druhá část dvojdomku).

b) Dvojdomek čp. 175, Obecnice (1/2 dvojdomku čp. 175 a 174)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 33 tis. Kč

Nabyvatel: Josef Sirotek, Obecnice 175, Jince, r.č.: 350218/077

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Nabyvatel umožní používání kanalizace pro čp. 174 (druhá část dvojdomku).

c) Dvojdomek čp. 60, Drahlín

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 67 tis. Kč

Nabyvatelé:

Luboslav Hajzušin, Drahlín 60, Jince, r.č.: 710427/9215

Miroslav Bělohlávek, Drahlín 60, Jince, r.č.: 390713/072

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Rodinný domek čp. 51, Těně

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 20 tis. Kč

Nabyvatel: Josef Bučil, Těně 51, Strašice, r.č.: 260604/114

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

e) Nemovitost čp. 145, 146, 147, 148, Nepomuk

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 833 tis. Kč

Nabyvatelé:

Karel Skopeček, Nepomuk 145, Rožmitál pod Třemšínem, r.č.: 470627/069

Petr Gosza, Nepomuk 148, Rožmitál pod Třemšínem, r.č.: 680422/2282

Jan Hrubant, Nepomuk 146, Rožmitál pod Třemšínem, r.č.: 550424/0115

Rostislav Němeček, Nepomuk 147, Rožmitál pod Třemšínem, r.č.: 531006/152

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

f) Dvojdomek čp. 229, Teslíny (1/2 dvojdomku čp. 229 a 230)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 36 tis. Kč

Nabyvatel: Milan Hák, Teslíny 229, r.č.: 541003/2342 Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Nabyvatel umožní čerpání vody ze studny pro čp. 230 (druhá část dvojdomku).

g) Dvojdomek čp. 230, Teslíny (1/2 dvojdomku čp. 230 a 229)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 35 tis. Kč

Nabyvatel: Vlasta Kučerová, Teslíny 230, Věšín, r.č.: 425110/129

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v

místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Nabyvatel umožní používání kanalizace pro čp. 229 (druhá část dvojdomku).

h) Dům čp. 125, Jedomělice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 223 tis. Kč

Nabyvatel: Radomil Kinter, Jedomělice 125, Řisuty, r.č.: 490119/192

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č.

178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

i) Dům čp. 126, Jedomělice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 224 tis. Kč

Nabyvatel: Josef Břenda, Jedomělice 126, Řisuty, r.č.: 420123/084

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Nabyvatel umožní čerpání vody ze studny pro domy čp. 125, 125, 127, 128.

j) Dům čp. 127, Jedomělice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 222 tis. Kč

Nabyvatel: Josef Hůlka, Jedomělice 127, Řisuty, r.č.: 630527/0906

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

k) Dům čp. 128, Jedomělice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 224 tis. Kč

Nabyvatel: Miroslav Kinter, Jedomělice 128, Řisuty, r.č.: 470902/108

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

l) Dům čp. 29, Nová Studnice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 224 tis. Kč

Nabyvatel: Alexandr Sýkora, Nová Studnice 29, Kačice, r.č.: 620727/1741

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

m) Dům čp. 30, Nová Studnice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 218 tis. Kč

Nabyvatel: Ivan Hlaváč, Nová Studnice 30, Kačice, r.č.: 640607/6458

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

n) Dům čp. 31, Nová Studnice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 218 tis. Kč

Nabyvatel: Milan Borik, Nová Studnice 31, Kačice, r.č.: 470120/145

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

o) Dům čp. 32, Nová Studnice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 218 tis. Kč

Nabyvatel: Zdeněk Herolt, Nová Studnice 32, Kačice, r.č.: 640424/1228

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v

místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Nabyvatel umožní čerpání vody ze studny pro domy čp. 29, 30, 31.

p) Dům čp. 68, Lučiště

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 39 tis. Kč

Nabyvatel: Jan Modrák, Lučiště 68, Spálené Poříčí, r.č.: 310415/109

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

r) Rodinný dům čp. 481, Mirošov

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 222 tis. Kč

Nabyvatelé:

František Brudna, Mirošov 481, r.č.: 480731/119

Josef Johánek, Mirošov 481, r.č.: 510808/231

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

s) Dům čp. 65/1-4, Zdejcina

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 709 tis. Kč

Nabyvatelé: Václav Frankenberger, Zdejcina 65, Beroun, r.č.: 330221/017

Roman Soták, Zdejcina 65, Beroun, r.č.: 750614/0708

Jan Klinger, Zdejcina 65, Beroun, r.č.: 500318/183

Josef Hampl, Zdejcina 65, Beroun, r.č.: 490917/027

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v

místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

t) Dvojdomek čp. 75, Lipník (1/2 dvojdomku čp. 75 a 74)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 153 tis. Kč

Nabyvatel: Miloš Veverka, Lipník 75, Čachovice, r.č.: 350706/020

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

u) Dvojdomek čp. 1068, Dražovka (1/2 dvojdomku čp. 1068 a 1069)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 144 tis. Kč

Nabyvatel: Jan Pavlovský, Hořovice - Dražovka 1068, Hořovice, r.č.: 291107/077

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

d) Nabyvatel umožní používání odpadní jímky pro čp. 1069 (druhá část dvojdomku).

v) Dvojdomek čp. 1069, Dražovka (1/2 dvojdomku čp. 1069 a 1068)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 129 tis. Kč

Nabyvatel: Jaroslav Vytlačil, Hořovice - Dražovka 1069, Hořovice, r.č.: 500412/103

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

x) Dům čp. 724, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 309 tis. Kč

Nabyvatelé: Vilém Kaufman, Jiráskova 724, Hořovice, r.č.: 390314/016

Ing. Miroslav Šimek, Jiráskova 724, Hořovice, r.č.: 471206/148

Jan Lukavský, Jiráskova 724, Hořovice, r.č.: 460605/118

Jindřich Kasal, Jiráskova 724, Hořovice, r.č.: 610620/1420

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

y) Dům čp. 704, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 192 tis. Kč

Nabyvatelé: Bedřich Černý, Jiráskova 704, Hořovice, r.č.: 670829/2328

Ing. Jiří Čepera, Jiráskova 704, Hořovice, r.č.: 310207/469

Ing. Bohuslav Pavlík, Jiráskova 704, Hořovice, r.č.: 271031/074

Jaroslav Zoubek, Jiráskova 704, Hořovice, r.č.: 340504/049

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

z) Dům čp. 1146, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: pplk. Ing. Aleš Škoda, Jabloňova 1146, Hořovice, r.č.: 460620/055

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

ba) Dům čp. 1147, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Václav Vartýř, Jabloňová 1147, Hořovice, r.č.: 350911/053

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bb) Dům čp. 1148, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Jiří Kráčmera, Jabloňová 1148, Hořovice, r.č.: 300802/111

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bc) Dům čp. 1149, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Petr Tumpach, Jabloňová 1149, Hořovice, r.č.: 370531/061

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bd) Dům čp. 1150, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: JUDr. Jaroslav Špička, Jabloňová 1150, Hořovice, r.č.: 500204/050

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

be) Dům čp. 1151, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: Jiří Kafka, Jabloňová 1151, Hořovice, r.č.: 441222/065

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v

místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bf) Dům čp. 1152, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Josef Hovězák, Jabloňová 1152, Hořovice, r.č.: 310228/472

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bg) Dům čp. 1153, Hořovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 198 tis. Kč

Nabyvatel: Lubomír Přidal, Jabloňová 1153, Hořovice, r.č.: 230717/466

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v

místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bh) Dvojdomek čp. 126, Ohrazenice (1/2 dvojdomku)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 175 tis. Kč

Nabyvatel: Juraj Dendys, Ohrazenice 126, Jince, r.č.: 651129/6374

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bi) Dům čp. 49, Ohrazenice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 121 tis. Kč

Nabyvatel: Josef Simmer, Ohrazenice 49, Jince, r.č.: 510309/2920

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bj) Dům čp. 77, Lhota

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 42 tis. Kč

Nabyvatel: Miroslav Marek, Lhota 77, Dřísy, r.č.: 400308/085

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bk) Dvojdomek čp. 55, Vranovice (1/2 dvojdomku čp. 55 a 58)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 108 tis. Kč

Nabyvatel: Jaroslava Beranová, Vranovice 55, Rožmitál pod Třemšínem, r.č.: 305615/073

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bl) Dvojdomek čp. 58, Vranovice (1/2 dvojdomku čp. 58 a 55)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 108 tis. Kč

Nabyvatel: Vladimír Shrbený, Vranovice 58, Rožmitál pod Třemšínem, r.č.: 231206/100

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bm) Dům čp. 75, Strádonice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 69 tis. Kč

Nabyvatel: Jaroslav Soták, Strádonice 75, Nižbor, r.č.: 520103/3450

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

bn) Nemovitosti čp. 288 a 289, Obecnice (10 bytových jednotek, bez pozemku)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 734 tis. Kč

Nabyvatel: STAVUS, a.s., Příbram V, Zdaboř, IČO: 45148121 Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (nemovitosti čp. 288 a 289, bez pozemků) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

bo) Dům čp. 765, Nouzov (4 bytové jednotky, včetně pozemku)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 306 tis. Kč

Nabyvatel: STAVUS, a.s., Příbram V, Zdaboř, IČO: 45148121

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (dům čp. 765, Nouzov - 4 bytové jednotky, včetně pozemku) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

bp) Dvojdomek čp. 74, Lipník, (1/2 dvojdomku čp. 74 a 75), dvojdomek čp. 52 a 53, Lipník

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 422 tis. Kč

Nabyvatel: STAVUS, a.s., Příbram V, Zdaboř, IČO: 45148121

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Kupní cena stanovená ve výši účetní hodnoty bude zvýšena o rozdíl mezi účetní hodnotou nemovitosti (dvojdomek čp. 74 /1/2 dvojdomku čp. 74 a 75/, Lipník, včetně pozemku a oplocení, dvojdomek čp. 52 a 53, Lipník, bez pozemku, včetně oplocení) a jejím oceněním zjištěným podle vyhlášky č. 393/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a úprav.

B.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a majetkové účasti státu předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu

-----------------------------------------------------------------

1. Kovodělný podnik Praha

PP 26783, 26785

Technická provozní základna 24, Poděbradská 38, Praha 9

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 6 420 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. AQUA SPOL, spol. s r.o., Dolínecká 116, Praha 10, IČO: 45307679

PP: 26783

Kupní cena: 7 420 000 Kč

2. VAPO - NAPO, spol. s r.o., Zlončická 583, Praha 8, IČO: 00000000

PP: 26785

Kupní cena: 7 223 000 Kč

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2. Bytový podnik v Praze 6 - PP 26967

Bytový dům, Za Hanspaulkou 9/877, včetně pozemku č. 3291

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 778 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Jan Startl, Za Hanspaulkou 9/877, Praha 6, r.č.: 381220/016

Kupní cena: 1 057 954 Kč

Podmínky privatizace: 0.

3. Lékárenská služba Kladno

PP 27422, 27423, 27430

Lékárna 04, tř. ČSA blok A/20, Kladno (movitý a nemovitý majetek bez zásob)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 7 700 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Alena Švarcová, Čsl. armády 3121, Kladno, r.č.: 536028/291

PP: 27423

Kupní cena: 8 100 000 Kč

Karel Švarc, Čsl. armády 3121, Kladno, r.č.: 510916/025

PP: 27423

2. ARBOR PLUS s.r.o., tř. ČSA bl. A/20, Kladno, IČO: 49826352

PP: 27422

Kupní cena: 7 900 000 Kč

3. Aqua IBS spol. s r.o., Znárodnění 695, Kladno 2, IČO: 16978901

PP: 27430

Kupní cena: 7 700 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 23. 11. 1993, čj. PRI/7892.

b) Do doby aktualizace nabyvatelé předloží doklad o tom, že mají odborného zástupce k provozování lékárny.

c) Zásoby budou vybranému nabyvateli prodány za účetní hodnotu ke dni uzavření kupní smlouvy (pokud již nebyly prodány).

d) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

4. Lékárenská služba Kladno

PP 27422, 27426

Lékárna 061, Kozinova č. 13, Kladno (movitý majetek bez zásob)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 101 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. Mgr. Anna Palásková, Na Vyhaslém 3262, Kladno, r.č.: 525524/384

PP: 27426

Kupní cena: 160 000 Kč

2. PhMr. Otakar Modr, Unhošťská 20/33, Kladno 2, r.č.: 220620/024

PP: 27422

Kupní cena: 101 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) Zásoby budou vybranému nabyvateli prodány za účetní hodnotu ke dni uzavření kupní smlouvy (pokud již nebyly prodány).

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

5. Okresní lékárenská služba Přerov - PP 30945

Lékárna 805, ul. 9. května 383, Brodek u Přerova (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 637 tis. Kč

Nabyvatel: PharmDr. Dagmar Kroupová, tř. 1. máje 44, Olomouc, r.č.: 516128/034

PP: 30945

Kupní cena: 88 100 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

6. Sdružené zdravotnické zařízení Mladá Boleslav

PP 31435, 31442

Zubní ZS, ul. Dr. Hořice, Mnichovo Hradiště (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 733 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Stanislav Čermák, Lidická 996, Mnichovo Hradiště, r.č.: 470115/094

PP: 31435

Kupní cena: 2 200 007 Kč

MUDr. Blanka Flanderková, Šlikova 616, Mnichovo Hradiště, r.č.: 475223/002

PP: 31435

MUDr. Jan Menšík, Lidická 997, Mnichovo Hradiště, r.č.: 410908/013

PP: 31435

2. MUDr. Michaela Pelantová, Klášter Hradiště nad, Jizerou 20, r.č.: 495208/0120

PP: 31442

Kupní cena: 2 000 103 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 1. 1994, čj. PRI/36.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

7. Sdružené zdravotnické zařízení Mladá Boleslav - PP 31449

ZS Máchova 501, Bělá pod Bezdězem (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 181 tis. Kč

Nabyvatel: Sdružení zdravotnických pracovníků,v.o.s., Máchova 501, Bělá pod Bezdězem, IČO: 46355561

PP: 31449

Kupní cena: 181 700 Kč

Podmínky privatizace:

FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 10. 1. 1994, čj. PRI/36.