Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 428

ke Zprávě o stavu lesního hospodářství České republiky 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o stavu lesního hospodářství České republiky 1995 obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru zemědělství, aby pokračoval v realizaci schválených zásad státní lesnické politiky;

III. s o u h l a s í ,

aby místopředseda vlády a ministr zemědělství zveřejnil zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení.

Provede:

místopředseda vlády a ministr zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.